djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Bheri (Dhol)

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Bheri (Dhol)
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Bheri (Dhol) jest najlepiej znanym i najbardziej pierwotnym przedstawicielem du?ych cylindrycznych b?bnów w Indiach. I cho? mo?na wskaza? równie? lokalne odmiany, jak kharram w Assamie czy dhole u ludów Andhra Reddis, nazwa bher pe?ni zarówno w podaniach religijnych, jak i w u?yciu praktycznym, rol? nadrz?dn?.Jest to z pewno?ci? jeden z najstarszych instrumentów Indii. Jego d?wi?k musia? by? bardzo donios?y, gdy? zwyczajowo wykorzystywano go w bitwach, procesjach i ?wi?tach. Trzynastowieczna Sangita Ratnakara - jeden z najistotniejszych traktatów muzycznych - opisuje bheri jako "b?ben wykonany z miedzi, d?ugi na 65 cm i o ?rednicy ka?dej z membran wynosz?cej 25 cm. Na pierwszej z nich grano d?oni?, na drugiej za? kon? (pa?k?). Znane odmiany to rana bheri wykorzystywany na wojnie, ananda bheri grany do ta?ców gopi (dojarek), madana bheri akompaniuj?cy ?piewom, etc.".

Dzi? wszystkie cylindryczne b?bny tego typu zwane s? dhol lub dholak ("ma?y dhol"), zale?nie od ich wielko?ci. Gra si? na nich d?oni? i pa?k?, b?d? dwoma pa?kami - basow?, wygi?t? i sztywn?, oraz sopranow?, przypominaj?c? wierzbow? witk?. Membrany posiadaj? niekiedy wewn?trzn? aplikatur? po stronie basowej, naci?g sopranowy za? coraz cz??ciej robiony jest z plastyku. Dhole zajmuj? obecnie wa?n? rol? w bhangrze, dyskotekowej muzyce Indii, oraz muzyce filmowej (filmi sangit).

Dhol to jednak nic innego jak wspó?czesna nazwa tradycyjnego bheri. Ju? Ramayana, poemat o losach Ramy, jednego z wciele? Wisznu, wymienia go w kilku miejscach. Gdy pojmany Hanuman zostaje ukarany przez Ravan?, decyzja króla og?aszana jest do wtóru konchy i bheri. Gdy z kolei Rama i Lakshmana budz? si? spod wp?ywu zatrutych wrogich strza?, nast?puj?ca radosna celebracja u?wietniona jest muzyk? bheri, mridangu oraz sankh.

szczególnie pouczaj?c? opowie?? dostarcza jedna Jataka (historia wciele? Bodhisatvy), zatytu?owana Bheri vada jataka. G?osi ona, ?e Bodhisatva, urodzony w wiosce pod Waranasi i praktykuj?cy zawód b?bniarza, wybra? si? raz z synem do miasta na ?wi?teczny festiwal. Zarobiwszy graniem sporo pieni?dzy wracali w nocy przez las pe?en zbójców. Aby ich odstraszy? syn pocz?? bi? w bheri bez opami?tania. Ojciec upomnia? go: "Nie czy? tak; uderzaj w b?ben tylko od czasu do czasu, tak jak czyni? to orszaki wielmo?ów". Syn jednak nie us?ucha? dobrej rady. Zbójcy, którzy obawiaj?c si? zbrojnej eskorty wielmo?y i pocz?tkowo uciekli, teraz zaciekawienie wrócili, a widz?c tylko starego cz?owieka z synem, napadli ich i ograbili.

Mora? tej opowie?ci, który do serca mogliby wzi?? zarówno wykonawcy bhangry, jak i niektórzy nasi rodzimi b?bniarze, to "Bacz by? przeb?bnieniem nie straci? tego, co b?bnieniem zyska?e?".

Autor wpisu: KarWil