djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Pakhawaj

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Pakhawaj
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka klasyczna

Pakhawaj to pierwowzór najwa?niejszych i najbardziej charakterystycznych instrumentów perkusyjnych Indii - wykorzystywanego na Po?udniu Mridangamu i dominuj?cej na Pó?nocy Tabli. Warto z tego powodu zaj?? si? pokrótce histori? wszystkich trzech instrumentów i zale?no?ci mi?dzy nimi zachodz?cych.Bardzo charakterystycznym rodzajem instrumentu membranowego w Indiach jest Mridang. Nazwa ta definiuje ca?? grup? instrumentów, których wspóln? cech? jest cylindryczny kszta?t (barrel drum) i obecno?? membran u dwóch przeciwleg?ych wylotów cylindra. Do grupy Mridangów, oprócz Pakhawaja, zaliczy? mo?emy Mridangam, Dholak, Tavil i Khol. Pierwszym jednak przedstawicielem tej grupy by? w?a?nie Pakhawaj, którego nazwa cz?sto staje si? synonimem ca?ej grupy zwanej Mridang.

Rozwój historyczny spowodowa? cz??ciowe wyodr?bnienie si? kultur Po?udniowych i Pó?nocnych Indii. W muzyce oznacza?o to podzia? na Hindustani Sangit, czyli muzyk? klasyczn? Indii Pó?nocnych, i Karnatik Sangit, czyli muzyk? klasyczn? Po?udnia. Oba systemy muzyczne znacznie si? ró?ni?, dziel?c jednak wspólne korzenie. Podstawowym instrumentem Karnatik Sangit sta? si? Mridangam, Pó?noc zdominowa?y za? odmienne od niego pod wieloma wzgl?dami Table - oba te instrumenty mia?y jednak wspólne korzenie pod postaci? Pakhawaj. Mówi si?, ?e Table powsta?y z rozci?tego na pó? Pakhawaj. Poni?sza tabela oddaje ró?nice pomi?dzy Mridangamem a Tabl?.

MRIDANGAMTABLA
Pojedynczy rezonator Dwa niezale?ne rezonatory
Membrany po??czone jednym naci?giem Niezale?nie strojone membrany
Zale?ne formu?owanie d?wi?ku - fala akustyczna po uderzeniu jednej membrany wp?ywa na d?wi?k drugiej Niezale?ne formu?owanie d?wi?ku przez obie r?ce
Membrany z twardych skór Membrany z mi?kkich skór
Obci??enie lewej membrany wykonywane dora?nie z m?ki i wody Sta?e obci??enie membrany (siahi)
Pomi?dzy dwoma warstwami membrany upchana jest s?oma - przyt?piony d?wi?k Pomi?dzy dwoma warstwami membrany nie ma podk?adu (ew. sznurek) - ostrzejszy d?wi?k
Zarówno ?agodne palcowanie, jak i agresywna gra ca?ymi d?o?mi ?agodne techniki palcowania


Pierwotne wykorzystanie Pakhawaj by?o nierozerwalnie zwi?zane z wyst?pami scenicznymi - teatrem i ta?cem. W mitologicznych dramach b?ben musia? wspiera? niekiedy m?ski, a niekiedy ?e?ski taniec. Delikatne techniki gry, zwane lasja, a oparte g?ównie na uderzeniach palcami, towarzyszy?y ta?cowi kobiety, kiedy za? techniki agresywne, zwane tandawa i oparte na uderzeniach d?o?mi, towarzyszy?y ta?cowi m??czyzny. Od powstania Tabli na Pó?nocy jakie? 300 lat temu, techniki ?agodne zosta?y przypisane w?a?nie jej, gdy za? agresywne sta?y si? domen? Pakhawaj. Na Po?udniu taki podzia? nie mia? miejsca, a gra na Mridangam wykazuje cechy zarówno lasji, jak i tandawy.


Dźwięki:
posłuchaj - przyk?adowy utwór


Linki:
www.Pakhawaj.net
David & Chandra Courtney's Page
Peter Fagiola on the Pakhawaj
Makar Records


Zdjęcia:Autor wpisu: KarWil