djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Muzyczna Kolumna

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Muzyczna Kolumna
Muzyczna kolumna Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Muzyczne pos?gi i kolumny daj? dowód architektonicznego i artystycznego geniuszu, b?d?c kamiennymi b?d? metalowymi tworami spe?niaj?cymi nie tylko stawiane im wymogi estetyczne, ale i u?ytecznymi muzycznie.
Na Po?udniu Indii znale?? mo?na szereg ?wi?ty? zawieraj?cych litofony i metalofony, zawarte w elementach architektonicznych, zdolne wydawa? pod wp?ywem uderzenia regularne d?wi?ki. Kolumny tego typu znale?? mo?na w Hampi (Karnataka), Tadpatri i Lepakshi (Andhra), Madurai, Tirunalveli, Alagar Koil, Tenkasi, Curtalam, Alwar, Tirunagari i Suchindram (Tamil Nadu). Mandapam (g?ówna sala) ?wi?tyni w Tirunalveli jest najciekawsza. Zawiera najbardziej z?o?one kolumny wyposa?one w 50 p?asko rze?bionych kolumienek, z których ka?da wydaje inny d?wi?k. W Tanjavur odnaleziono muzyczny pos?g Lorda Ganesi, a w Nanguneri (Tamil Nadu) du?e muzyczne rze?by Manmathy i Rati - boga i bogini mi?o?ci erotycznej.

Oczywi?cie nie mamy zupe?nej pewno?ci czy wymienione kolumny i pos?gi rzeczywi?cie pe?ni?y muzyczne funkcje, jako ?e d?wi?ki przez nie emitowane nie pokrywaj? si? ze wspó?czesn? skal?, a ponadto ich brzmienie nie jest nazbyt bogate. Tak?e ich konstrukcja, du?e skupienie kolumienek na ma?ym obszarze, powoduje zaburzenia wibracji i czyni efektywn? gr? trudn?. Z drugiej strony mo?na za?o?y?, ?e muzyczne kolumny i pos?gi nie mia?y na celu precyzyjne oddawanie melodii, a raczej radosn? (i g?o?n?) ofiar? z d?wi?ku, jak? w ?wi?tyniach sk?ada si? do dzi?.


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil