djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Ludzkie Cia?o

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Ludzkie Cia?o
Ludzkie Cia?o to pierwszy instrument Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Ludzkie Cia?o jest pierwszym instrumentem ghana vadya wykorzystywanym w tradycji Indii, w szczególno?ci za? wykonywane za jego pomoc? rytmiczne ruchy i czynno?ci, takie jak klaskanie w d?onie, uderzanie nimi o kolana, czy przytupywanie, akompaniuj?ce cz?sto ta?cu.
Z rytmicznym wykorzystaniem cia?a nie spotykamy si? jednak jedynie w muzyce ludowej i plemiennej. Kla?ni?cia tala s? wa?n? sk?adow? systemów muzyki klasycznej zarówno Po?udnia, jak i Pó?nocy. Ruchy d?oni i odliczanie metrum na palcach s? wspó?cze?nie ustanowionymi, bardziej wymy?lnymi odpowiednikami pierwotnie prymitywnych dzia?a? tego typu. W rytua?ach wedyjskich ?piewom akompaniowa? ganaka, cz?owiek, którego jedynym zadaniem by?o rytmiczne klaskanie. Tak?e w dzisiejszych czasach spotka? si? mo?emy z muzykiem przypisanym jedynie tej skromnej, pozornie skromnej, roli na koncertach muzyki klasycznej, a w tradycji karnatik sangit zwyczajowo w czasie wyst?pu klaszcz? nawet widzowie.

Nie mniej istotn? rol? w rytmice cia?a odgrywa przytupywanie tancerzy i tancerek, które w Indiach jest wysoce sformalizowane. Ka?de z licznych st?pni?? ma swoj? nazw?, koresponduje z odpowiedni? figur? (np. w ta?cach kathakali) i pozwala si? wyrazi? ci?gami rytmicznymi jakimi pos?uguj? si? indyjscy perkusjoni?ci. Efekt wzmocniony jest cz?sto obecno?ci? ghungharu, a wi?c opasek z dzwonkami zak?adanych na kostki.


Zdjęcia:
Tancerz <I>kathakali</I>
Tancerz kathakaliAutor wpisu: KarWil