djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Murchang

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Murchang
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Ludowa) i Karnatik Sangit (Po?udnie)

Murchang jest indyjsk? odmian? niewielkiego idiofonu, czy raczej wibrafonu, zwanego na Zachodzie "jew's harp", w Polsce za? znanego jako drumla.Ten licz?cy sobie 7 do 8 centymetrów instrument ludowy, charakterystyczny dla Rajastanu i Uttar Pradeshu nie pe?ni na Pó?nocy zbyt istotnej funkcji. Na Po?udniu natomiast cz?sto akompaniuje mridangam lub kanjir? w klasycznych ensemblach, staj?c si? cz??ci? systemu karnatik sangit.

Prostsze, ludowe formy murchang cz?sto zrobione by?y z bambusa, nosz?c ró?ne nazwy zale?nie od regionu. Wspó?cze?nie jednak najcz??ciej spotykane s? murchang z metalu, o jednolitym wygl?dzie, przynosz?cym na my?l trójz?b Sziwy. Obudow? instrumentu umieszczamy przy ustach i uderzaj?c r?k? wprowadzamy w wibracje odstaj?cy swobodnie kawa?ek metalu. Jako ?e jama ustna s?u?y tu za rezonator, szeroka gama brzmie? jest dost?pna dzi?ki pracy mi??ni mimicznych i kontroli oddechu.

W literaturze hindi instrument ten zwany jest te? mukha chang, najprawdopodobniej ze wzgl?du na sposób gry (mukha = usta). Odniesienia do niego znajdziemy na przyk?ad w poezji Chaturbhujdasa i Surdasa, jak równie? w sanskryckim tek?cie Sangita parijata.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil