djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Galerie zdj??

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
Galerie zdj?? 
Zdj?cia
05-10-2018 by saMMy164

Grupa z w?och blablaOrient Lublin 2005 - Fotoreporta?
26-10-2005 by Miko?aj

21-22 pa?dziernika po raz czwarty mia? miejsce w Lublinie festiwal kultur orientalnych - Orient Lublin. W tym roku impreza by?a po?wi?cona kulturze Ira?skiej.

Jak co roku podczas festiwalu mo?na by?o pos?ucha? na ?ywo ?wietnej muzyki w wykonaniu m.i.n Jahiar Group, Indalucia, ESCOLA Ritmo oraz sound-systemu TEHERAN BEAT vs. RAI MAGHREB (muzyka grana w podziemnych dyskotekach Iranu). Dodatkowe atrakcje to wystawa fotografii "Iran wczoraj i dzi?" autorstwa Wies?awa Pruchnika i Magdalenay Borowiec, przedstawienie teatralne pt "Ptasi Sejm" oraz projekcja filmu pt "O pi?tej popo?udniu", który opowiada historie kobiety, która mimo wielu przeciwno?ci losu pragnie zosta? prezydentem Afganistanu (akcja dzieje si? w czasie gdy upadaj? rz?dy Talibów). Z pewno?ci? festiwal ten mo?na uzna? za jedn? z ciekawszych pozycji w kulturalnym rozk?adzie jazdy Lublina.Warsztaty Djembe w Malborku
26-01-2005 by Zdzisiu

3 Warsztaty Djembe w Malborku Pocz?tek ferii zimowych (stycze? 2005) by? dobrym momentem na rozpocz?cie cyklicznych warsztatów gry na b?bnach. Dla wi?kszo?ci uczestników, to dopiero pocz?tek przygody z b?bnami i mamy nadziej?, ?e pierwsze spotkania pozwoli?y zaszczepi? im pozytywnego „bakcyla” do gry na djembe...Ceramiczne muzykowanie
12-01-2005 by Zdzisiu

Pragniemy przedstawi? wszystkim sympatykom b?bnów ciekaw? inicjatyw?, jaka zrodzi?a si? po warsztatach dla osób niepe?nosprawnych umys?owo w Zagórowie. Ko?o Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym w Zagórowie wraz z warsztatami Terapii Zaj?ciowej prowadzonymi przez Bo?en? Szychowsk?-Ma?kowsk?, od 1999 roku organizuj? Ceramid?a Zagórowskie, czyli spotkania warsztatowe ceramików. Co rok temat jest inny. W 2002 roku by?o to „Ceramiczne Muzykowanie”. Zjechali si? uczestnicy warsztatów ceramicznych wraz z instruktorami, a tak?e Albert Krystyniak, Warszawski artysta plastyk, który przywióz? swój program pracy z osobami niepe?nosprawnymi, od lat stosowany w ?ucznicy. Obecna na imprezie Krystyna Mrugalska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym postanowi?a pój?? o krok dalej – stworzy? orkiestr? z?o?ona z uczestników warsztatów i ich instruktorów, koncertuj?c? na zrobionych przez siebie instrumentach z gliny.Djembe bez podzia?ów
02-10-2004 by Zdzisiu; Żródło: City Bum Bum

Nie ma wi?kszego szcz??cia ni? mo?liwo?? dzielenia si? z innymi swoj? mi?o?ci? i pasj?. Djembe, b?ben który leczy cia?o i dusz? ma niezwyk?? moc przemawiania do wszystkich ludzi, niezale?nie od tego kim s?, jak wygl?daj?, jakim pos?uguj? si? j?zykiem. Zetkn??em si? kiedy? z twierdzeniem, ?e dzieci z zespo?em Downa s? ma?ymi genialnymi lud?mi, widz?cymi i czuj?cymi wi?cej ni? inni ?miertelnicy - dlatego te? inna jest ich droga. Przyjmuj?c zaproszenie do udzia?u w niezwyk?ym koncercie w ?ódzkim Domu Kultury "Lutnia" czuli?my jako City Bum Bum, ?e czeka nas wyst?p inny ni? wszystkie, które do tej pory mieli?my okazj? zagra?. Jak mia?o si? okaza?, dla wielu z nas by? on g??bokim duchowym prze?yciem. Trudno uj?? w s?owa wszystko to, co wydarzy?o si? w przeci?gu niespe?na godziny na niewielkiej rozja?nionej scenie. Ale jedno jest pewne – ten wyst?p by? dla graj?cych i dla widowni, a przede wszystkim dla osób niepe?nosprawnych, odnalezieniem domu "tu i teraz", prawdziw? rado?ci? ?ycia - te chwile by?y esencj? muzyki Djembe, esencj? jedno?ci.