djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Pierwszy Dzie? Festiwalu Perkusyjnego

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Pierwszy Dzie? Festiwalu Perkusyjnego
09-05-2005 by KarWil

Dobieg? ko?ca pierwszy dzie? Festiwalu Perkusyjnego, organizowanego przez prof. Jana Pilcha i krakowsk? Akademi? Muzyczn?. Znajdziecie tu recenzj? i podsumowanie dwóch warsztatów i dwóch koncertów.Dobieg? ko?ca pierwszy dzie? Festiwalu Perkusyjnego, organizowanego przez prof. Jana Pilcha i krakowsk? Akademi? Muzyczn?.

Giridhar Udupa (Indie)

To zdecydowanie jedna z najciekawszych pozycji festiwalu. Muzyka klasyczna Indii, jak wiemy, dzieli si? zasadniczo pod wzgl?dem geograficznym na hindustani sangit na Pó?nocy i karnatik sangit na Po?udniu. Gdy dawnym zaborem perskim rz?dzi niepodzielnie tabla, Po?udnie opar?o tale, a wi?c element rytmiczny, na mridangamie, kand?irze i ghatamie, przy akompaniamencie murchang. Ku mojemu mi?emu zaskoczeniu pokaz obejmowa? wszystkie te instrumenty, a mistrzostwo i wirtuozeria wykonawcy szybko okaza?y si? niepodwa?alne.
Warsztaty okaza?y si? rzeczywi?cie warsztatami, i cho? Giridhar Ghatam siedzia? na scenie, a publiczno?? na widowni, uda?o si? mu przeprowadzi? najprawdziwsz? lekcj?, obejmuj?c? podstawy liczenia, klaskania r?kami (indyjski system kla?ni?? i machni?? r?k?) i kompozycji rytmicznej. Rytm naliczany na 12 guru rozbija? najpierw na trzy takty po cztery uderzenia, a nast?pnie cztery po trzy. Klaskaj?c rytm na osiem wymawia? bolami rytm na 21. Praw? r?k? wybija? rytm na siedem, a lew? na pi??, pokazuj?c w jaki sposób co pi?? taktów oba rytmy spotykaj? si? na wspólnym samie. Ogólnie rzecz ujmuj?c wykracza? do?? znacznie poza naj?mielsze wyobra?enia nawet wytrawnych perkusistów akademii. Publiczno?? mimo to nie okazywa?a oznak zm?czenia klaszcz?c, nuc?c i wymawiaj?c bole cyklów w czterech ró?nych pr?dko?ciach, akompaniuj?c mistrzowi. By? to spektakl, dla którego zobaczenia (szczególnie poza granicami Indii) warto by?o czeka? cho?by rok.
Dalsze informacje o wykonawcy i próbki muzyczne mo?na znale?? na stronie artysty.

Adam Buczek (Polska – AM Katowice)

Do drugiego spotkania warsztatowego podszed?em ze sceptycyzmem. Prezentacja najnowszych talerzy „Paiste” w kontek?cie omawiania jazzowego zestawu perkusyjnego – za?o?enie robi?o wra?enie spotkania sponsorowanego, maj?cego na celu promocj? jednego z producentów perkusyjnych roz?o?onych w sklepie pi?tro ni?ej. Obawy nied?ugo okaza?y si? trafne, znu?eni ludzie pocz?li wychodzi?, a pozosta?ej publiczno?ci w pami?ci pozostanie wra?enie, ?e europejski system perkusyjny (wraz z forsowanymi przez Buczka technikami „whipping, hitting, kicking”) le?y w powijakach.


Jutrzejszy dzie? zapowiada si? równie ciekawie. W cz??ci warsztatowej prezentacji klasycznych instrumentów i rytmów brazylijskich dokona Luis Ribeiro. Nast?pnie odb?dzie si? Seminarium naukowe prowadzone przez Jana Popraw?, podsumowuj?ce histori? edukacji jazzowej w Polsce.
Festiwal odbywa si? w dniach 6-8.05.2005 w Krakowie. Dok?adny program tutaj. Koszt uczestnictwa w warsztatach – 10 PLN, w koncertach 20 PLN (10 PLN studenci).