djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > City Bum Bum atakuje!

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
City Bum Bum atakuje!
08-05-2005 by Piotr

Zapraszamy do zapoznania sie z bogat? ofert? jak? przygotowa?o City Bum Bum na najbli?sze miesi?ce. A jest w czym wybiera?...W dniach 18-22 maja w ramach festiwalu Media Travel w ?odzi odbywaj? si? warsztaty dla dzieci. Ich celem jest przybli?enie najm?odszym kultury afryka?skiej oraz muzyki Djembe. W roli instruktorów debiutuj? uczestnicy warsztatów CBB: David Varszegi i Sebastian Flegiel.

W weekend 23-24 kwietnia w Warszawie Dojrzewalnia Ró? przygotowuje ciekawy festiwal „Hormony&Harmony”, na który z?o?? si? dziesi?tki warsztatów i wyk?adów. Zgodnie z tradycj?, warsztaty b?bniarskie poprowadzi Wojtek. Wi?cej informacji: www.dojrzewalnia.pl/oferta/hormony-1/z1251.html

Z okazji drugich urodzin CBB pragniemy wszystkich zaprosi? do udzia?u w warsztatach i imprezie b?bniarskiej, która odb?dzie si? w ?odzi w dniach 7-8 maja (sobota-niedziela).

Wspólnie z Akademickim O?rodkiem Inicjatyw Artystycznych (ul. Zachodnia 54/56) przygotowali?my dwudniowe instensywne warsztaty Djembe/Dunun dla pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych. W sobot? 7-ego maja o godz.19.00 odb?dzie si? koncert na kilkaset d?oni, w którym wezm? udzia? uczestnicy weekendowych warsztatów oraz wszystkie grupy City Bum Bum. Po cz??ci koncertowej kilka niespodzianek filmowych oraz zabawa przy afryka?skiej muzyce z p?yt. Warsztat i koncert odb?d? si? w bardzo ?adnym miejscu – Teatrze 77.
Informacje i zapisy bezpo?rednio w AOIA, tel. 42 633 26 41, 0608 383 090.

W niedziel? 14 maja w ramach ?wi?ta ?odzi na Piotrkowskiej zespó? City Bum Bum zagra godzinny set na du?ej scenie przy pasa?u Rubinsteina…

…a w sobot? 4 czerwca wypad w Bieszczady, gdzie zagramy na charytatywnej imprezie w celu zebrania pieni?dzy dla spalonej niedawno szko?y podstawowej w Komanczowie.

W dniach 26-29 maja we?miemy udzia? w warsztatach Mamady’ego Keita przygotowanych przez Tam Tam Mandingue Augsburg. Intensywne czterodniowe zaj?cia s? jedynymi w tym roku warsztatami Mamady’ego w Europie, który obecnie wi?kszo?? czasu sp?dza i naucza w USA. Cieszymy si?, ?e energi? i inspiracj? po spotkaniu z mistrzem b?dziemy mogli dzieli? si? pó?niej przez d?uuugi czas!

W maju i czerwcu prowadzi? b?dziemy te? wiele szkole? biznesowych organizowanych przez Pathways Polska, z którymi wielokrotnie mieli?my okazj? i przyjemno?? wcze?niej wspó?pracowa?. W roli instruktorki zadebiutuje nasza niezast?piona sangbanfola, Sylwia Walczak

Potwierdzone zosta?y terminy mi?dzynarodowych warsztatów, które w miesi?cach letnich i jesiennych prowadzi? b?dziemy we wspó?pracy z instytucjami europejskimi:
S?owacja – 24 lipca – 6 sierpnia – warsztaty Djembe/Dunun i contact dance dla m?odzie?y z Polski, S?owacji, Francji i Estonii prowadzone przez Wojtka i Claire Filmon, znan? francusk? instruktork? ta?ca improwizowanego;
Austria – 7-17 sierpnia – roots workshop w Alpach;
Macedonia – 4-14 wrze?nia - projekt wymiany dla m?odzie?y z 6 krajów ( Macedonia, Serbia, Albania, Polska, Litwa, Luksemburg) pod tytu?em „Interaction – more than words”;
Francja, Luksemburg – 3-12 pa?dziernika – Together - integracyjny projekt dla niepe?nosprawnych i sprawnych pracowników m?odzie?owych pracuj?cych z niepe?nosprawnymi z krajów europejskich i Euro Medu (Maroko, Algieria, Tunezja, itp.)

W ostatnich dniach otrzymali?my zaproszenie do wspó?pracy od Polskiego Towarzystwa Carla Orffa w celu prowadzenia zaj?? dla nauczycieli muzyki z ca?ej Europy. Towarzystwo Carla Orffa skupia nauczycieli muzyki z ca?ego ?wiata na wszystkich poziomach: od przedszkoli do akademii muzycznych. Samo zaproszenie i zainteresowanie jest wielkim zaszczytem i wyró?nieniem naszej skromnej pracy pedagogicznej. Cho? nie znamy jeszcze szczegó?ów projektu, mamy nadziej?, ?e nawi?zanie wspólnej dzia?alno?ci b?dzie krokiem do spe?nienia naszego wielkiego marzenia, aby b?bny sta?y si? uniwersalnym narz?dziem pracy nauczycieli muzyki.

Serdecznie pozdrawiamy!
Wojtek