djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Yamato – The Drummers From Japan

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Yamato – The Drummers From Japan
05-02-2005 by Zdzisiu

Znana japo?ska grupa "Yamato" odwiedzi kolejny raz nasz kraj. Tym razem maj? w repertuarze nowe przedstawienie: Kami-nari czyli Grzmot! Yamato zagrzmi w nast?puj?cych miastach: Katowice, Wroc?aw, ?ód?, Bydgoszcz, Szczecin, Warszawa, Pozna?, Gda?sk. Spektakle Yamato to niezwyk?e po??czenie odg?osów b?bnów z d?wi?kami instrumentów: koto, chappa, shino-bue, shamisen oraz kane.Grupa YAMATO zosta?a za?o?ona w 1993 roku, w Nara, miejscu o którym si? mówi, ?e jest kolebk? narodzin kultury japo?skiej. Mi?dzynarodowy rozg?os przyszed? wraz z wyst?pem zespo?u podczas Edinburgh Fringe Festival, gdzie grupa wygra?a Spirit of Fringe Award w 1998 roku. Od tamtej pory zespó? da? ponad 900 przedstawie? na ca?ym ?wiecie dla ponad milionowej publiczno?ci.

Wyst?py YAMATO oferuj? widzom niezwyk?? ró?norodno?? muzyczn?. Na scenie arty?ci prezentuj? najwy?szej jako?ci gr? na b?bnach, która ich zdaniem p?ynie prosto z serca, jest jak bicie serca - pulsem ?ycia. Przedstawienie, podczas którego b?bniarze pos?uguj? si? kilkoma tuzinami b?bnów o ?rednicy si?gaj?cej pi?ciu metrów i pa?eczkami o wadze do 3,5 kilograma, absorbuje tak? ilo?? energii artystów, którzy potrzebuj? minimum 12 godzin wypoczynku aby zregenerowa? si?y. Nie by?oby to mo?liwe bez setek godzin intensywnych treningów i ekstremalnej koncentracji, któr? wida? w perfekcyjnej synchronizacji oraz superszybkich ruchach ramion b?bniarzy.

Arty?ci s? doskona?ymi interpretatorami muzyki taiko wykonywanej na b?bnach. Najwa?niejsze dla muzyków z Yamato jest to, ?eby w czasie koncertu ich muzyka da?a ludziom energi?. Przekazuj? j? przy pomocy b?bnów. Urodzili si? w Japonii i tam te? natkn?li si? na tradycyjne b?bny taiko. Japo?skie dzieje b?bnów taiko s? bardzo d?ugie i si?gaj? kilkunastu wieków wstecz. Przyw?drowa?y one do Kraju Kwitn?cej Wi?ni z Chin. Zanane by?y ju? w VI wieku, gdy g?os b?bnów by? sposobem komunikowania si? wykorzystywanym podczas bitew. Obecnie ta muzyka wi??e si? przede wszystkim z uroczysto?ciami religijnymi buddyzmu i szintozimu.

D?wi?k tych b?bnów jest bardzo prosty. Muzycy twierdz?, ?e nie oni wybierali te instrumenty, ale to instrumenty z jakiego? powodu znalaz?y si? na ich drodze. Yamato graj?c na starych instrumentach zaczynaj? odkrywa? si?? p?yn?c? z tradycyjnej kultury. W dzisiejszych czasach istnieje wiele gatunków muzyki i ró?nych technik jej wykonania. Yamato wybrali tak? muzyk?, która dodaje si?y nie tylko im, ale i s?uchaczom, dlatego tak bardzo j? pokochali.

trasa koncertowa


Wiecej informacji znajdziecie na stronie: www.makroconcert.pl.