djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > TAM TAM Academy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
TAM TAM Academy
20-01-2005 by Zdzisiu

W Warszawie powsta?a kolejna szko?a gry na b?bnach. Jak pisze jej za?o?yciel, Piotr Jackson Wolski, szko?a ta "zosta?a stworzona dla ludzi kochaj?cych muzyk?, wra?liwych, poszukuj?cych wyj?tkowych prze?y?, otwartych na wiedz?, pracowitych, ambitnych". Podczas spotka? uczestnicy zostan? wprowadzeni w wyj?tkowy ?wiat rytmu i pulsu. B?d? poznawa? ?wiat instrumentów perkusyjnych odkrywaj?c nowe, ma?o znane wspó?brzmienia i techniki gry...Oto wi?cej informacji od organizatorów:

?wiat rytmu poznawa? b?dziemy w dwóch grupach wiekowych:
1.DZWI?KI ?WIATA - dzieci 1-6 klasa szko?y podstawowej
(umuzykalnianie, rytmika, podstawy gry na instrumentach perkusyjnych)

2.PULSUJ?CY ?WIAT - m?odzie? i doro?li
(rytmika, budowa instrumentów, techniki gry, ?wiat barw muzycznych)

"Moja wieloletnia gra na instrumentach perkusyjnych, do?wiadczenia zwi?zane z ró?nymi gatunkami muzycznymi pozwalaj? mi na stwierdzenie, ?e ?wiat rytmu i pulsu jest wyj?tkowym, niezbadanym i tajemniczym ?wiatem.

Zapraszam Was w moj? podró?. B?dziemy poznawa? instrumenty perkusyjne ca?ego ?wiata. Dowiecie si? o pochodzeniu instrumentów i ich budowie. Poznacie rytm, brzmienie instr. perkusyjnych i ich wspó?brzmienia. Wspólnie analizowa? b?dziemy sposoby gry wybitnych percussionistów (VIDEO, DVD). Dyskutowa? b?dziemy o celu tworzenia muzyki, o tym, czym jest bycie artyst?. Zaprosimy na nasze spotkania interesuj?cych go?ci. Jednym s?owem poznacie ?wiat instrumentów perkusyjnych.

GRA NA NICH JEST TA?CEM !!!"

Zg?oszenia i szczegó?owe informacje dotycz?ce programu na stronie www.tamtammusic.pl, lub na miejscu:

TAM TAM MUSIC
Ul. KINOWA 6/16 04-030 WARSZAWA
Tel. 0507198314, 0507397591
e-mail: pjw@tamtammusic.pl