djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Rozpoczynamy pierwsze w Polsce internetowe Warsztaty Dundun!!!

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Rozpoczynamy pierwsze w Polsce internetowe Warsztaty Dundun!!!
31-10-2004 by Pio

Dunduny to zachodnioafryka?skie b?bny basowe. Na pierwsze spotkanie z tymi instrumentami zaprasza S?awek, który od kilku lat wspólnie z przyjació?mi wykonuje tradycyjn? muzyk? Zachodniej Afryki. Jak twierdzi S?awek, 'gra na dundunach mo?e dostarczy? równie du?o rado?ci co gra na djembe. Klucz le?y w tym, ?eby by?o co najmniej 2 dundunistów. Wtedy tworzy si? melodia, która mo?e was porwa?. Znajomo?? partii dundunów do tradycyjnych rytmów jest tak?e warunkiem poprawnego wykonywania tych?e rytmów (szczególnie solo) na djembe'.W Gwinei tracyjny zestaw basowy stanowi?: Dununba - najwi?kszy b?ben (dos?ownie - s?owo 'dunun' oznacza b?ben, a 'ba' - wielki), ?redni - Sangban i najmniejszy - Kenkeni. Wed?ug Mamadiego Keita, Sangban wyznacza g?own? melodi? rytmu. Kenkeni gra z regu?y prost? lecz wiele wnosz?c? do rytmu sk?adow?, dununba natomiast do XIII w. by? g?ównym b?bnem solowym. Nadal najwi?cej wariacji i improwizacji w sekcji basowej jest wykonywanych w?a?nie na tym b?bnie.

Dunduny to drewniane b?bny w kszta?cie walca, naci?gni?te z obydwu stron (przewa?nie ciel?c?) skór?. W Gwineii i Mali dunduny trzyma si? w pozycji horyzontalnej – poziomej – graj?c pa?k? trzyman? w prawej r?ce na b?bnie, a metalowym pr?cikiem trzymanym w lewej r?ce na dzwonku. W Senegalu na wszystkich trzech basach, ustawionych pionowo tradycyjnie gra jeden muzyk, u?ywaj?c do tego dwóch pa?ek.

Autor pierwszych warsztatów mieszka w Cz?stochowie, gdzie przez kilka lat wspó?pracowa? z formacj? Kupahuku graj?c? tradycyjne rytmy z Gwinei. S?awek gra? te? na dundunach we wroc?awskiej grupie Nassara oraz uczestniczy? w warsztach prowadzonych przez Biro Diakhate, Senegalczyka z korzeniami w Mali.

Nasze warsztaty dundun - podobnie jak djembe – b?d? podzielone na dzia?y tematyczne. Pragniemy zaznaczy?, ?e warsztaty prowadzone s? na zasadzie wzajemnej wymiany do?wiadcze? oraz pogl?dów i nie stanowi? jednolitego kursu. Zamiarem jest aby na ?amach tej strony dzieli? si? swoj? wiedz? z innymi, konfrontowa? ró?ne techniki, style, itp.

Zach?camy wszystkich, którzy czuj? si? kompetentni, do przy??czenia si? do inicjatywy warsztatów online. Je?li chcesz pomóc, masz materia?y które si? tutaj nadaj?, skontaktuj si? z redakcj?.

* Czy jeste?my pierwsi? 100% pewno?ci nie mamy, ale jak sie? d?uga i szeroka, czego? takiego jeszcze w polskim internecie nie znalezli?my...