djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > 'Rytmy Ziemi' - warsztaty perkusyjne w Gdyni od pa?dziernika

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
'Rytmy Ziemi' - warsztaty perkusyjne w Gdyni od pa?dziernika
25-09-2004 by Pio

'Rytmy Ziemi' to nowe warsztaty perkusyjne Rodrigeza, prowadzone w siedzibie YMCA w Gdyni. Ide? warsztatów jest umo?liwienie uczestnikom doznania satysfakcji p?yn?cej zarówno z wyra?ania siebie za pomoc? muzyki, jak i ze wspó?dzia?ania w zespole. Zaj?cia maj? mie? form? dwugodzinnych, cotygodniowych spotka?. Ich efektem b?d? m.in. prezentacje muzyczne uczestników oraz wspólne projekty z innymi grupami warsztatowymi (teatralne, taneczne). Pierwsze spotkanie 4 pa?dziernika. Zapraszamy.Warsztaty s? przeznaczone dla wszystkich, którzy maj? ochot? bawi? si? muzyk? oraz pozna? i doskonali? ró?ne elementy techniki gry na instrumentach perkusyjnych (rodzaje uderze?, dynamika i tempo w muzyce, akcentacja i frazowanie, polirytmia, aran?acje utworów perkusyjnych, improwizacja).

Dodatkowo uczestnicy b?d? mieli okazj? zapozna? si? z histori?, budow? i wykorzystaniem mniej lub bardziej znanych instrumentów perkusyjnych ?wiata, a tak?e nauczy? si? tradycyjnych rytmów ró?nych kr?gów kulturowych.

Wa?nym elementem zaj?? jest do?wiadczanie, w jaki sposób relacje w grupie przek?adaj? si? na muzyk? i vice-versa. Podkre?laj?c znaczenie wspó?dzia?ania i odpowiedzialno?ci za innych, d??ymy do tego, by ka?dy z uczestników odnalaz? dla siebie optymaln? rol? w zespole. Kreatywno?? grupy wynika g?ównie z umiej?tno?ci s?uchania, dlatego du?o miejsca po?wi?camy ?wiczeniom uwa?no?ci i wzajemnego wyczuwania.

Prowadz?cy: S?awomir 'Rodrigez' Por?bski to perkusjonista od 20 lat aktywnie dzia?aj?cy na scenie muzycznej. Cz?onek i za?o?yciel szeregu zespo?ów (m.in. Leszcze, No Limits, Ikenga, Miriam, Himeros, Hello, Bóm, Wakacje w Rzymie, Samba Picante), instruktor muzyczny (warsztaty b?bniarskie dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, m.in.: Warsztaty Teatralne „Ostróda 2003”, „Sarnówek 2004”, „Ostróda 2004” , Europejskie Warsztaty Integracyjne „Transgraniczne Rytmy” Bia?y Bór 2004, Warsztaty w Dzieci?cej Wiosce Ekologicznej „Zaro?lak 2004”, Warsztaty Twórczego Wspó?dzia?ania „Ko?yczkowo 2004”), autor tekstów, twórca muzyki teatralnej i filmowej, re?yser spektakli dla dzieci, wspó?pracuj?cy ze znanymi choreografami i aktorami ( m.in. Ania Haracz, Krzysztof Bali?ski, Andrzej Pieczy?ski).

Kontakt:
Rodrigez - 81-722 Sopot, Kordeckiego 8/3 tel. 693 427 816,
lub Kasia Orzechowska - tel. 609 53 69 53
www.rodrigez.djembe.pl.