djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Festiwalu AFROENTUZJA?CI w Warszawie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Festiwalu AFROENTUZJA?CI w Warszawie
02-10-2006 by Zdzisiu

Fundacja Simba Friends, Forum Kenijsko-Polskie oraz Motto Café we wspó?pracy z Muzeum Etnograficznym w Warszawie zapraszaj? na tygodniowy FESTIWAL AFROENTUZJA?CI (7-17 pa?dziernika).

Wydarzenie to, które odb?dzie si? w go?cinnych progach nowej kawiarni przy ul. Ordynackiej 10/12, ma na celu nie tylko przybli?a? warszawskiej publiczno?ci Afryk? i gromadzi? ludzi, którym jest ona bliska, ale przede wszystkim wesprze? realizowany obecnie przez Fundacj? Simba Friends projekt w Kenii.Dalsze informacje od organizatorów:

Celem dzia?alno?ci Fundacji Simba Friends jest wspieranie rozwoju i edukacji m?odzie?y, by da? im szans? wykorzystania w?asnych mo?liwo?ci - zarówno w Polsce jak i w Afryce. Obecnie Simba Friends jest zaanga?owana w remont, rozbudow? oraz modernizacj? szko?y Kogere Primary School w wiosce Sega w zachodniej Kenii. Szczegó?y dotycz?ce projektu znajduj? si? na stronie www.simbafriends.org. Forum Kenijsko-Polskie jest natomiast stowarzyszeniem, które powsta?o by pog??bia? kulturalne i gospodarcze stosunki mi?dzy Polsk? i Keni? oraz by skupia? wokó? siebie grono mi?o?ników tego afryka?skiego kraju ( www.kenya.com.pl ).

G?ównym celem Festiwalu AFROENTUZJA?CI jest zapoznanie Polaków z ró?nymi aspektami kultury afryka?skiej, poprzez prezentacj? lokalnej muzyki, sztuki, r?kodzie?a, ta?ca i j?zyka. Zaproszeni go?cie przedstawi? swoje zdj?cia i relacje z podró?y po Afryce, a tak?e wyg?osz? prelekcje na tematy zwi?zane ze sztuk? oraz ze wspó?czesnymi problemami wybranych krajów afryka?skich. Zaprezentowane zostan? równie? filmy dokumentalne o Afryce. Podczas trwania festiwalu wn?trze Motto Café zdobi? b?dzie wystawa zdj?? z Afryki Wschodniej, jak równie? oryginalne afryka?skie tkaniny, które pod koniec imprezy zostan? wystawione na sprzeda?. Wszystkim wydarzeniom towarzyszy? b?dzie muzyka rodem z Afryki, tak?e na ?ywo. W ramach festiwalu uczestniczy? b?dzie mo?na w warsztatach ta?ca afryka?skiego, gry na b?bnach, a tak?e w konkursach i loteriach z egzotycznymi nagrodami. Co wi?cej, go?cie b?d? mieli unikaln? okazj? wzi?? udzia? w lekcjach j?zyków afryka?skich, nietuzinkowych wyk?adach i dyskusjach, a tak?e zapozna? si? z dzia?alno?ci? Polskiej Akcji Humanitarnej (swoje wra?enia z pobytu w Afryce przedstawi? wolontariusze PAH).

Jeste?my przekonani, ?e Festiwal Afroentuzja?ci zainteresuje nawet najbardziej wybrednych pasjonatów Afryki i wszystkiego co z ni? zwi?zane. Szczegó?owy program Festiwalu na stronie Fundacji Simba Friends www.simbafriends.org.