djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Warsztaty B?bniarskie Pablo - 2006

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty B?bniarskie Pablo - 2006
07-05-2006 by Piotr

Zbli?aj? si? wakacje i w zwi?zku z tym poraz kolejny Pracownia Artystyczna Pablo organizuje warsztaty b?bniarski w D?brówce. A oto co sami pisz?...Witam !

W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem postanowili?my zorganizowa? letnie warsztaty b?bniarskie. W ubieg?ym roku w ci?gu pi?ciu turnusów mieli?my przyjemno?? go?ci? oko?o 40 osób.

W tym roku oprócz zaj?? z m?odymi b?bniarzami z zespo?u Escola! Ritmo (grupa kierowana przez Agnieszk? Ko?czewsk? z ACK - Akademickiego Centrum Kultury "Chatka ?aka" w Lublinie) b?d? prowadzone zaj?cia ze S?om?. Mamy nadzieje, ?e wspó?praca z tym znanym i cenionym artyst? uatrakcyjni nasz? oferte warsztatow?.

Na warsztatach b?dziemy uczyli podstawowych uderze?, rytmów oraz technik improwizacji. W czasie zaj?? b?dzie mo?na dowiedzie? si? wielu ciekawostek o b?bnach, ich budowie oraz kulturze z nimi zwi?zanej.

W tym roku warsztaty b?d? trwa?y 3 dni.
Terminy warsztatów s? nast?puj?ce:

1. 17-18-19 czerwca - warsztaty ze S?om?
2. 8-9-10 lipca - warsztaty z adeptami sztuki b?bniarskiej z Escola! Ritmo
3. 14-15-16 lipca - warsztaty z adeptami sztuki b?bniarskiej z Escola! Ritmo
4. 19-20-21 lipca - warsztaty ze S?om?
5. 25-26-27 lipca - warsztaty z adeptami sztuki b?bniarskiej z Escola! Ritmo

Minimalna liczba osób na warsztat to 8 ch?tnych.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przedp?ata zaliczki w wysoko?ci 50% ceny warsztatów oraz wys?anie wype?nionego formularza (b?dzie dost?pny w ci?gu kilku najbli?szych dni). Ca?kowity koszt wynosi 200z? za 3 dniowy warsztat prowadzony przez S?ome oraz 120z? za warsztat z adeptami sztuki b?bniarskiej z Escola! Ritmo.

Kontakt:
GG: 3859187
warsztaty@pablomusic.pl
kom.
Miko?aj Myczkowski 506-150-055
Micha? Myczkowski 508-170-208

Z b?bniarskim pozdrowieniem
Pracownia Artystyczna Pablo