djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > IX Festiwal Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja"

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
IX Festiwal Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja"
06-02-2006 by Piotr

IX Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja" odb?dzie si? w Warszawie w dn. 20-23.04. Tradycyjnie towarzyszy? mu b?d? konkursy na Folkowy Fonogram Roku (zg?oszenia przyjmowane s? do 15.02) wraz z plebiscytem Wirutalne G??le 2006 oraz konkurs Nowa Tradycja 2006 (zg?oszenia do 20.03).W ramach Festiwalu rozgrywane s? dwa konkursy:

-FOLKOWY FONOGRAM ROKU 2005
-KONKURS NOWA TRADYCJA 2006

"Folkowy Fonogram Roku" to projekt maj?cy na celu wy?onienie najciekawszego wydawnictwa fonograficznego minionego roku, zawieraj?cego nagrania inspirowane muzyk? tradycyjn?.

Zach?camy do uczestnictwa w konkursie dzia?aj?ce w Polsce zespo?y, które wykonuj? muzyk? inspirowan? wszelkimi tradycjami muzycznymi ?wiata. Formularz zg?oszeniowy oraz profesjonalnie nagrane i wydane kasety, p?yty CD lub gramofonowe, których minimalny nak?ad wynosi 100 egzemplarzy, nale?y nadsy?a? pod adresem Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia (al. Niepodleg?o?ci 77/85, 00-977 Warszawa). Termin przyjmowania zg?osze? up?ywa 15 lutego.

Jury - z?o?one z dziennikarzy muzycznych - ocenia? b?dzie ogólny poziom artystyczny, dobór i oryginalno?? repertuaru, jako?? techniczn? nagra?, a tak?e pomys?, poziom merytoryczny i edytorski ok?adki fonogramu.

Konkurs "Nowa Tradycja" przeznaczony jest dla m?odych wykonawców muzyki inspirowanej folklorem. Najciekawsze zespo?y folkowe wy?onione zostan? spo?ród tych, które w dniach 21 i 22 kwietnia wyst?pi? podczas Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia.

W konkursie mog? wzi?? udzia? zespo?y lub soli?ci, których program b?dzie zawiera? co najmniej trzy utwory inspirowane polsk? ludow? muzyk? lub muzyk? historycznych mniejszo?ci narodowych i etnicznych zamieszkuj?cych Polsk?. Oceniany b?dzie repertuar, poziom wykonania, warto?? opracowania muzyki i uk?ad programu. O zakwalifikowaniu do udzia?u w konkursie zadecyduj? organizatorzy czyli dziennikarze RCKL po przes?uchaniu nagra? demonstracyjnych. Termin nadsy?ania ZG?OSZE? up?ywa 20 marca.

Regulamin oraz formularz zg?oszeniowy dost?pne na stronie internetowej: www.polskieradio.pl/rckl