djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Warsztaty ta?ca afryka?skiego

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty ta?ca afryka?skiego
26-11-2005 by Piotr

Prowadzi:Wioletta Pogorzelska
Psycholog pracuj?cy z dzie?mi i m?odzie?? oraz tancerz. Ta?cem zajmuje si? od 7 lat, pocz?tkowo modern jazz w Studio przy Szkole Baletowej w Warszawie, potem taniec afryka?ski, który sta? si? jej wielk? pasj?.
Warsztaty odb?d? si? 10 i 11 grudnia w O.D.K. przy ul.Kochanowskiego w Rzeszowie w godz. od 12 do 17; do zaj?? akompaniuje grupa Wadada- Nauczyciele -
w Polsce:
- Afra Crudo (W?ochy) - na wielu warsztatach organizowanych w ca?ej Polsce,
- Kissima Diabate (Senegal) - podczas Konferencji Ta?ca Wspó?czesnego, organizowanych przez ?l?ski Teatr Ta?ca w Bytomiu.

w Senegalu:
- Tacko Sinocko (Ballet National du Senegal)
- Ndeye Daour Mbaye

w Mali:
- Bintou Foune (Ballet National du Mali)
- Sitan Traore (Ballet District de Bamako)
- Madou Dambele (Ballet District de Bamako)

Taniec Afryki Zachodniej (Mali, Gwinea, Senegal, Burkina Faso) jest niezwykle ?ywio?ow? form? ekspresji. Zawsze do ta?ca akompaniuj? b?bny na ?ywo, gdy? bardzo wa?na jest interakcja pomi?dzy tancerzem a solist? graj?cym na djembe. Wiele ta?ców afryka?skich zwi?zanych jest z okre?lonymi rytua?ami (jak inicjacja, obrzezanie, wyprawa my?liwska), jest równie? sporo rytmów granych i ta?czonych po prostu dla przyjemno?ci, przy okazji takich imprez jak wesela i chrzty.
Ka?de zaj?cia zaczynaj? si? rozgrzewk?. Po niej nast?puje nauka kroków sk?adaj?cych si? na uk?ad choreograficzny. Na zako?czenie ka?dego warsztatu grupa ta?czy ca?? choreografi?, i je?li dobrze sobie radzi, krótkie indywidualne improwizacje.
Uczestnicy warsztatu ucz? si? tradycyjnych uk?adów tanecznych do tradycyjnej muzyki Zachodniej Afryki.
Poza nauk? choreografii wa?ne jest równie? pobudzenie wra?liwo?ci na rodzaj ruchu i wspó?brzmienia ta?ca i muzyki, które jest bardzo charakterystyczne dla kultury Afryki Zachodniej. S? to umiej?tno?ci niezb?dne przy wykonaniu improwizacji.

- Warsztaty ta?ca afryka?skiego -
odb?d? si? 10 i 11 grudnia w O.D.K. przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie w godz. od 12 do 17.
Do zaj?? akompaniuje grupa Wadada

- Zapisy i wszelkie informacje pod nr tel. 889 333 951 -

Po warsztatach pokaz filmów z podró?y do Afryki.
Uwie?czeniem warsztatów b?dzie wspólny wyst?p warsztatowiczów podczas koncertu grupy Wadada, który odb?dzie si? dnia 11 grudnia (niedziela) w pubie 'Alchemia' w Rzeszowie.

tekst przygotowa? Czarnodziej