djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Premiera p?yty Sunu Music

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Premiera p?yty Sunu Music
15-06-2005 by Zdzisiu

Sunu Music W?a?nie dzi? ukaza?a si? nowa p?yta zespo?u TAM TAM PROJECT "Sunu Music", która jest bardzo ciekaw?, mocno nie tuzinkow? pozycj? na rynku fonograficznym.

Jak mówi? o niej twórcy, "Idea wydania tej p?yty narodzi?a si? w 2003 wraz z jej pierwszymi d?wi?kami. Pomys?odawc? projektu jest Piotr Jackson Wolski - perkusista, osoba zafascynowana kulturami ?wiata. Jego spotkanie z senegalskim wokalist? Mamadou Dioufem i znanym polskim oboist? Tytusem Wojnowiczem zaowocowa?o powstaniem p?yty „Sunu Music” wybuchowej mieszanki ??cz?cej w sobie energi? wielu kultur z ró?nymi gatunkami muzycznymi."

Muzyki granej przez Tam Tam Project w ?aden sposób nie mo?na okre?li? mianem „sztucznej”, albo „wtórnej”. Nie mo?na jej te? nazwa? etniczn?. Afryka?skie rytmy, arabska, czy romska melodyka stanowi? tutaj raczej t?o dla improwizacji. Nie b?d?my te? zaskoczeni, gdy us?yszymy motywy z muzyki klasycznej. Arty?ci z Tam Tam Project potrafi? znakomicie po??czy? te, wydawa?oby si?, tak odleg?e od siebie ?wiaty w jedn?, przepi?kn? ca?o??.Wszystkich spragnionych szerszych informacji na temat p?yty zapraszamy na stron? TAM TAM MUSIC, gdzie znajdziecie szerszy opis, próbki dzwi?kowe oraz mo?ecie zamówi? p?yt? w sprzeda?y wysy?kowej.

Ka?dy z utworów na p?ycie, jest swego rodzaju opowie?ci?. Oto one:

1. Nitro
Tam tam ogólnie przyj?ta nazwa ró?nego rodzaju b?bnów. Nitro, krótka opowie??-improwizacja na b?bnie djembe znanym i cenionym na ca?ym ?wiecie ,pochodz?cym z Afryki Zachodniej.

2. Bul Fale-Nie przejmuj si?
Ka?dy cz?owiek ma w?asn? drog? ?ycia. Sztuka polega na tym, aby mie? ?wiadomo?? tego, ?e mo?emy j? kszta?towa?. Trzeba by? otwartym na wiedz? innych ludzi, nowe miejsca, nie zwa?a? na to, co mówi? ci, którzy nie rozumiej?, ?e wszyscy jeste?my tacy sami, a odmienno?? kulturowa jest naszym bogactwem. Mamadou pochodzi z Senegalu i ?yje w Polsce od 20 lat. Jego znajomo?? j?zyka, geografii i historii Polski jest dowodem otwarto?ci i ch?ci poznawania nowego.
Twoja czy moja jest ta droga? Id? ni?, cho? nie jest ?atwa. To nie mój kraj, ani obyczaje, ani j?zyk.
Nie my?l? o tym i nie chc? i?? inn?. Pragn? pozna? jej warto??.

3. Aye Africa
Mój przyjacielu, znowu jeste? tam daleko od domu, poszed?e? za nauk? i wiedz? chodz? s?uchy, ze niebawem wrócisz.
Wracasz, kiedy ja wyje?d?am. Zastaniesz jedynie to, co zostawi?e?.

4. T?cza
Wiosna 2004. Z fascynacji ró?norodno?ci? i kultur? Afryki powstaje Afro Beat’s Sound System w sk?adzie Mamadou, Mohamed i Piotr „Jackson” Wolski. Szybko okazuj? si?, ?e gramy du?o koncertów oraz zamkni?tych imprez. Jedna z nich odby?a si? na Mazurach. Pogoda i miejsce wspania?e. Wspólna noc zaczyna si? od warsztatów gry na b?bnach, nauki ta?ca i wspólnego ?piewania. ?wietnie si? bawimy i jestem przekonany, ?e jest to najlepsza impreza jak? uda?o nam si? zorganizowa? do tej pory. W pewnej chwili podchodzi do mnie „kierownik” grupy. Chcia?by co? zamówi?. T?umacz? mu, ?e nie gramy piosenek z list przebojów, co by?o zawarte w naszej umowie. W efekcie s?ysz?, ?e musi by? tak jak on chce a „czarny” nie b?dzie decydowa? o tym, jaka muzyka b?dzie na jego imprezie. Ko?czy si? tym, ?e dostaje od bia?ego w g?b?.
Dzi?kuj? Bogu za zielone, br?zowe, niebieskie oczy,za blond w?osy, czerwon? skór?. Jestem Pigmejem, ty koszykarzem. Dzi?kuj? za ró?norodno??.

5. Timbuktou
Tibuktou, oaza kultury, marzenie ka?dej duszy Szcz??liwy ten Caille, bo móg? ci? ujrze? w czasach ?wietno?ci. Wiatr i piasek kieruj? szata?skie okrzyki na twoje mury. Rzeka Niger nie chcia?a p?yn?? do Ciebie.
Ale Ty czerpiesz wod? z magicznego ?ród?a i od?ywiasz umieraj?c? pustyni?.

6. Turbo T?uszcz
Rzeczywisto??, któr? okre?lam mianem „turbo t?uszczu”, to regres warto?ci w sztuce, w ?yciu codziennym i politycznym. Skomercjalizowana sztuka wyzbywa si? powodu swojego istnienia. Piosenka dla piosenki i obraz dla obrazu bez „podskórnych” warto?ci s? twórczo?ci? niepe?n?..

7. Uszti Uszti [Wstawaj Wstawaj]
W j?zyku polskim cygani?, znaczy oszukiwa?. Przez wiele lat mia?em okazj? gra? z Romami i poznawa? ich kultur?. Jej ró?norodno?? ukszta?towa?a tysi?cletnia w?drówka z Indii do Europy. Dzi?ki nim mamy chocia?by muzyk? Flamenco. Pewnego dnia pewien du?y koncern fonograficzny postanowi? wyda? p?yt? z muzyk? Romów. Zg?osi?a si? do nas osoba z du?ej instytucji jako sponsor trasy koncertowej. Pia?a z zachwytu podkre?laj?c, jak muzyka idealnie pasuje do projektu. Wszystko wygl?da?o wspaniale dopóki nie dowiedzia?a si?, ?e wokalist? jest Rom. My?la?a, ?e liderem b?dzie Latynos. Przeprosi?a i powiedzia?a, ?e marka jej firmy nie mo?e si? kojarzy? z oszustami.
Pie?? Romów ba?ka?skich mówi o szacunku do tradycji. Ojciec rodziny ma problem z córk?, któr? wychowywa?a babcia. Po jej ?mierci m?oda kobieta przesta?a przestrzega? zwyczajów. W akcie rozpaczy ojciec przychodzi na grób babci i prosi, aby wróci?a do ?wiata ?ywych i dalej by?a autorytetem. Dla Romów rodzina, przestrzeganie zwyczajów, szacunek dla starszych, muzyka i podró?owanie to prawdziwe oblicze wolno?ci.

8 Wiatr z Mbam [miejscowo?c nad rzek? Salum nie daleko Dakaru-Senegal]
Prowadz?c wspólnie z Mamadou audycj? „Yatka Matka” w Jazz Radio mieli?my okazj? pozna? nasze gusta i fascynacje muzyczne oraz wymienia? si? informacjami dotycz?cymi kultur ?wiata. Szybko nast?pi? mi?dzy nami podzia? ról. Ja zajmowa?em si? opraw? muzyczn?, natomiast Mamadou opowiada?. By?o to naturalne, poniewa? okaza?o si?, ?e jego wiedza dotycz?ca Afryki i Bliskiego Wschodu jest ogromna. Mbam to miejsce urodzenia Mamadou. W warstwie muzycznej inspiracj? jest styl JUJU, wywodz?cy si? z ludu Jeruba z Nigerii. Nie znam cieplejszej i ?agodniejszej muzyki.
Wioska moja nad rzek? Salum, wiatr si? unosi razem z duchami przodków Unosi si?, przez Sahar?...

9. Goree [wyspa u wybrze?y Senegalu]
W Senegalu, kraju w 90%-ach muzu?ma?skim Bo?e Narodzenie jest ?wi?tem pa?stwowym. Z powodu odmienno?ci kulturowej i innego klimatu ?wi?ta wygl?daj? zupe?nie inaczej. Jednak przes?anie jest to samo. S? to dni spotka? rodzinnych, rado?ci, nadziei, sk?adania sobie ?ycze? i obdarowywania si? upominkami. Du?a grupa ludzi pochodz?cych z ca?ej Afryki, ?yj?ca w Polsce, równie? obchodzi ?wi?ta Bo?ego Narodzenia i organizuje wspóln? Wigili?, mimo ?e cz?sto od rodzin dzieli ich tysi?ce kilometrów. W polskich domach czasem te? co roku goszcz? przyjaciele z ró?nych stron ?wiata. Opowie?? Goree realizuje si? i tu i teraz.
Znowu jestem za granic?, tyle ?niegu, zimno. Tak zimno nie b?dzie ani w Sin-Salum, ani w Kazamans.
A jednak serdeczno?ci w domach, ciep?a w sercach nie brakuje. Bo?e Narodzenie ju? nied?ugo.
Na pewno tam, w Dakarze b?dziesz ?wi?towa?, jak ja nad Wis??.

10. Thiaroye [miejscowo?? pod Dakarem-Senegal]
Siedz? w klasie, za chwil? lekcja historii, na tablicy 1944.Unosi si? g?os, przed oczyma lec? obrazy.Zbli?a si? koniec wojny. Nie w Afryce tylko tam, w Europie.Dziadkowie wracaj? statkiem. Uda?o si? prze?y? zim? i wojn?, nie nasz?. Strzelcy senegalscy czekaj? na ?o?d w wiosce Thiaroye, pod Dakarem. Nadchodzi noc, padaj? strza?y podczas snu. Tak by?o taniej, taka by?a wdzi?czno?? towarzyszy broni. Ilu ich zgin??o? Do dzi? w?adze kolonialne nie poda?y ?adnej liczby. Kto w Europie wie, gdzie odby?a si? wojna i gdzie jest Thiaroye?

11. Yoon- Droga
Nikt nie wie, co go czeka jutro, czasem los u?miecha si? do ciebie Zata?cz wtedy, ja ci zagram,mo?e to by? ?yciowa szansa. Nie ma przecie? ?atwej drogi.

12.Historia deszczu
Kolejny szary miejski dzie?. Spotykamy si? z Tytusem by nagra? solo do nowej kompozycji. Tytus patrzy w okno i gra .S?ucham, nagrywam i wiem ?e jest to najlepsze solo Tytusa jakie do tej pory s?ysza?em. Pod??am za jego wzrokiem.Za oknem deszcz, b?yskawice i wiatr. Teraz wiem o czy opowiada i do czego gra?. Pod wp?ywem sola Tytusa utwór ulega radykalnemu przeobra?eniu. Tak powstaje nasza „Historia deszczu”. Dobrze ?e takie chwile si? zdarzaj?.

13. Kinowa Street
Ulica Kinowa: deszcz, wiatr ,s?o?ce, przelatuj?cy samolot ?piewaj?ce ptaki, tribalowo-housowe dobre imprezy, du?o dzieci szybko je?d??ce samochody-d?wi?ki mojej ulicy. Zdziwieni s?siedzi[znowu jaki? go?? chyba z afryki przyszed? do tego od b?bnów].Kinowa Street- miejsce powstawania naszej p?yty. Mój ?wiat-Kinowa Street.  
Uspokój si?. Tu bywa naprawd? gor?co Niebezpiecznie wieczorami, Jak w parku Niokolokoba, gdy poluj? lwy.