djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > "Spotyka?, spotka?" d?embersów

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
"Spotyka?, spotka?" d?embersów
27-05-2005 by Piotr

W dniu 2 i 3 czerwca w gda?skim klubie "?ak" ( ul. Grunwladzka 195/197) zobaczymy dwie premiery zrealizowane przez Teatr Kino Variatino oraz zespó? D?embersi.
Pocz?tek imprezy o godz. 19:00
Bilety: 25,- 15,- ulgowy, 10,- karta klubowaWieczory te b?d? niezwyk?e, a to z uwagi na poszukiwania taneczno-muzyczne Anny Haracz. Pierwsze przedsi?wzi?cie to poszukiwania d?wi?ków w ta?cu i ta?ca w d?wi?kach. Artystka o swoim spektaklu napisa?a: "Piosenka tworzy spektakl, spektakl przemienia piosenk?... W mi?dzy-czasie... Mi?dzy-sto?ami...". I chyba w tym przypadku nale?y si? oszcz?dno?? w s?owach, jedynym wymiarem pozostaje spektakl. Druga premiera, to kontynuacja pracy ze S?awomirem Rodrigezem Por?bskim, który pracowa? z Ann? Haracz przy jej solowym spektaklu "Kwietne wojny', w Klubie ?ak pracowali razem podczas trzymiesi?cznych sta?y w Alternatywnej Szkole Teatralnej prowadz?c wspólnie warsztat "Ruch, Rytm, ?wiadomo??". Ich drogi artystyczne po raz kolejny si? po??czy?y i zadecydowali o w??czeniu do pracy nad spektaklem-projektem, osób uczestnicz?cych od kilku lat w zaj?ciach prowadzonych przez nich osobno. Efekty, jakie osi?gn?li w ??czeniu silnych rytmów b?bnowych oraz tanecznej pracy z cia?em przynosz? niebywa?e efekty. Odnajdujemy drog? ku rytmowi i ruchowi, odnajdujemy drog? poprzez rytm i ruch ku pe?nej formie, w któr? ??cz? si? te dwa elementy.