djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Rytmy i kroki Afryki

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Rytmy i kroki Afryki
15-05-2005 by KarWil

Maj w Krakowie jest miesi?cem obfituj?cym w wydarzenia. Po zako?czonym Festiwalu Perkusyjnym czas na zapowied? II Mi?dzynarodowej Konferencji „Cia?o ludzkie - znak uniwersalny: rytmy i kroki Afryki”.Okazuje si?, ?e j?zyk ruchu, ta?ca, ten pierwotny ?rodek ekspresji, mówi niekiedy wi?cej ni? zwyk?e s?owa i gesty. Cz?onkowie afryka?skich ludów Bantu nie pytaj? "Kim jeste??", ale "Co ta?czysz?". Z kolei w Europie Po?udniowej cz?owiekowi, który nie chce przy??czy? si? do ta?cz?cych, zarzuca si?, ?e nie chce ujawni? swojej duszy. Intryguj?cej konferencji - na której poruszone zostan? tematy takie jak wp?yw ta?ca afryka?skiego na muzyk? i kultur? taneczn? ?wiata, symbolika malowide? na ciele ludzkim czy niewolnictwo - towarzyszy? b?d? nie mniej intryguj?ce atrakcje: warsztaty wspó?czesnego ta?ca afryka?skiego, muzyka z Czarnego Kontynentu i wyst?py artystów z Afryki, ale nie tylko. Na pewno pojawi? si? pokazy ta?ców my?liwych z Mali (Afryka Zachodnia), niezwyk?ego ludu, który jeszcze nie tak dawno sk?ada? mod?y licznym bóstwom, prosz?c o zbawienny deszcz. Dzisiaj wi?kszo?? z nich to muzu?manie. Deszcz w Mali pada jednak równie rzadko.

Poza licznymi wyk?adami i prezentacjami (w tym znanego nam ju? prof. Pilcha) zobaczy? b?dzie mo?na spektakle muzyczno-taneczne oraz uczestniczy? w warsztatach.


Konferencja trwa w dniach 15-21.05.2005 w Krakowie. Dok?adne informacje s? tutaj.