djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Drugi dzie? Festiwalu Perkusyjnego

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Drugi dzie? Festiwalu Perkusyjnego
09-05-2005 by KarWil

Mamy za sob? kolejne spotkania warsztatowe Festiwalu Perkusyjnego organizowanego przez prof. Jana Pilcha i krakowsk? Akademi? Muzyczn?. Tym razem prezentacji instrumentów i rytmów z ca?ego ?wiata dokona? Luis Ribeiro, graj?cy w zespole Dobrek Bistro. Wieczorem odby? si? koncert "Brokenbeat Battle" w klubie "U Loisa"Luis Ribeiro

Jak sam mówi, niem?ody ju? Brazylijczyk, który dzieci?stwo sp?dzi? w szko?ach Samby i Capoeiry, bardzo pó?no zacz?? powa?nie zajmowa? si? muzyk? (22 lata) i wk?adaj?c w kszta?cenie si? wiele trudu sta? si? tym kim jest – a jest bezspornie b?yskotliwym perkusist? i perkusjonist?, graj?cym we wszystkich stylach i na wszelkich instrumentach.

Artysta ten jest ciekawy równie? ze wzgl?du na sprz?t z jakiego korzysta podczas wyst?pów. Dzi?ki wykorzystaniu istotnej szczególnie dla perkusjonistów techniki live looping, Ribeiro na oczach pibliczno?ci zmieni? si? w jednoosobow? bateri? samby, dogrywaj?c jeden po drugim wszystkie mo?liwe instrumenty, uzupe?niaj?c ca?o?? wokaliz? i ?piewem. Ciekawy jest równie? u?ywany zestaw perkusyjny - wed?ug samego artysty absolutnie niepowtarzalny. Prawa strona zestawu s?u?y do grania pa?kami (cho? i tu znajdujemy kurioza, jak p?askie tomy, pionowy b?ben basowy, odwrócone talerze i werbel o ?rednicy raptem 9”), ?rodkowa to królestwo hand-drummingu: mamy tu firmowany przez Hidalga conga pad, darbuk? framedrum, liczne bloki i dzwonki, a nawet mocowane pandeiro. Ca?kiem po lewej stronie stoi stó? z przeszkadzajkami najró?niejszej ma?ci (co bardziej rozpoznawalne z nich to bloki, agogo, cabasa, grzechotki i shakery). Perkusyjny sto?ek zast?pi? cajon – trzeci ju? w ramach tej edycji festiwalu.

Wykonawca podszed? do warsztatów z du?ym znawstwem, i serdeczno?ci? zarazem. ?wiczy? grupowe wokalizy perkusyjne z udzia?em publiczno?ci, pozwala? ogl?da? i gra? na instrumentach, zaprasza? do siebie na scen? wybrane osoby, tworz?c dorywcze duety. Ca?o?? warsztatów pozostawi?a u wszystkich wra?enie b?ogiego niedosytu, i wdzi?czno?ci wobec sk?din?d szalenie sympatycznego i otwartego Brazylijczyka.

”Historia edukacji jazzowej...”

W dalszej cz??ci odby?o si? seminarium naukowe prowadzone przez Stanis?awa Kokoszk?, a po?wi?cone „Edukacji jazzowej w Polsce – historii i perspektywom rozwoju”. By? to temat szczególnie istotny dla Krakowa, który nie ma oficjalnie wydzia?u jazzu na Akademii Muzycznej, pozostawiaj?c m?odych, zdolnych muzyków z prywatn? Szko?? Jazzu i Muzyki Rozrywkowej jako jedyn? opcj?. Dyskusja toczy?a si? wokó? rozszerzenia dzia?alno?ci AM i zmiany obecnego status quo.

Koncert "Brokenbeat Battle"

Bardzo ciekawy i ?mia?y pomys? na koncert – wspó?praca klasycznych muzyków z Djem i MC. Oczywi?cie na wst?pie nale?y zaznaczy?, ?e nie chodzi?o o ?adne „dogrywanie do p?yt”. Ca?a muzyka tworzona by?a na ?ywo, p?yty za? s?u?y?y wy??cznie do scratchowania. Prowadz?cemu MC Dzikerowi wtórowali liczni go?cie, w tym zespó? JWP z Akademii Muzycznej, DJ Gypsymen (ludzki beat-box), czy Master of da ceremony Vlash – prosto z Surinam. Na do?? nietypowym i do?? „handdrumerskim” zestawie perkusyjnym gra? organizator i opiekun Festiwalu – profesor Jan Pilch. Koncert na miar? mojej znajomo?ci tematu by? udany, cho? w swobodnym flow’ie soulowego ?piewu przeplatanego rapem na pró?no by?oby szuka? obiecanych „broken beats”, o „battle” nie wspominaj?c. Niestety równie? da?o o sobie zna? (i nie jest to opinia dyktowana tylko moim perkusyjnym wypaczeniem) kiepskie nag?o?nienie b?bnów.


Festiwal odbywa si? w dniach 6-8.05.2005 w Krakowie. Dok?adny program tutaj. Koszt uczestnictwa w warsztatach – 10 PLN, w koncertach 20 PLN (10 PLN studenci).