djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Podstawy > Warsztaty nr. 5

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 5 - Tekstowy zapis rytmów
01-10-2004 by dywan

Skoro mamy ju? za sob? zapoznanie si? z trzema podstawowymi d?wi?kami u?ywanymi w grze na djembe nale?a?oby pozna? jeden ze sposobów zapisywania rytmów – zapis tekstowy.W zapisie tekstowym podstawowe d?wi?ki oznaczone s? pierwszymi literami pochodz?cymi od ich nazw: "B" (Bas) , "T" (Ton), "S" (Slap). Mog? one by? zapisane ma?? lub wielk? liter?. Wielka litera oznacza d?wi?k grany praw? r?k? (lew? u osób lewor?cznych), a ma?a litera oznacza d?wi?k grany lew? r?k? (praw? u osób lewor?cznych).

Oprócz liter symbolizuj?cych poszczególne d?wi?ki w zapisie tekstowym wyst?puje czasem "-" (my?lnik) oznaczaj?cy pauz? (odst?p pomi?dzy d?wi?kami). Mo?emy równie? spotka? znak "|" (kreska pionowa), która symbolizuje pocz?tek lub koniec taktu.


Przyk?ad 01
Przeanalizujmy przyk?ad pochodz?cy z poprzednich warsztatów. W ?wiczeniu pierwszym spotkali?cie si? z nast?puj?cym zapisem tekstowym:

|BbTtSsTt|

Oznacza on nic innego, jak zapis nast?puj?cej sekwencji uderze?:
- bas praw? r?k? (u lewor?cznych naturalnie na odwrót)
- bas lew? r?k?
- ton praw? r?k?
- ton lew? r?k?
- slap praw? r?k?
- slap lew? r?k?
- ton praw? r?k?
- ton lew? r?k?


Przyk?ad 02
Dla pewno?ci, ?e ju? wszystko za?apali?cie, przeanalizujmy jeszcze jeden przyk?ad:

|S--s|S-Tt|

- slap praw? r?k?
- pauza
- pauza
- slap lew? r?k? (ko?czy takt)
- slap praw? r?k?
- pauza
- ton praw? r?k?
- ton lew? r?k?


Poza podstawowymi oznaczeniami uderze?, czasami mo?na spotka? si? z troch? zmodyfikowanym zapisem, w którym to:
- "T" zast?pione jest przez "O" (od nazwy „open”),
- "-" zast?piony jest przez "."(kropk?).

Kolejnym zagadnieniem jakie powinni?cie pozna?, jest metrum. ale o tym opowiem w nast?pnych warsztatach.


Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty