djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia > Warsztaty nr. 25

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 25 - Strojenie b?bna
29-04-2010 by Zdzisiu

Jednym z pierwszych problemów, z jakim spotyka si? ka?dy pocz?tkuj?cy b?bni?cy, jest podci?gni?cie skóry na b?bnie. Stres zaczyna si?, kiedy nasza djembe zaczyna brzmie? jak karton, albo membrana brz?czy przy ka?dym uderzeniu. Co tu z tym zrobi?? Mówi?, ?e podobno toto si? samemu stroi... Widzimy na korpusie mas? z pozoru popl?tanych linek, boimy si? je dotyka?, a co tu dopiero mówi? o w?asnor?cznym robieniu zaplotu...Czy trzeba naci?ga??
Stopie? naci?gu mo?emy sprawdzi? na 2 sposoby, palcem lub „na ucho”. Przy prawid?owym wybraniu skóry, po naci?ni?ciu na jej ?rodek, powinna si? ona jedynie lekko ugina?, a d?wi?ki wydawane przez b?ben powinny by? czyste, bez zanieczyszcze? czy brz?czenia. Osobi?cie preferuj? mocno naci?gni?t? membran?, która ugina si? o ok. 1mm, ale dopuszczalne s? te? s?absze stroje. Im skóra jest bardziej wybrana, tym d?wi?ki s? wy?sze, przez co b?ben jest bardziej s?yszalny podczas gry w grupie. Skóra wybrana „na blach?” brzmi bardzo g?o?no i ostro. Slapy, charakterystyczne zw?aszcza dla partii solowych, s? bardzo wysokie i przenikliwe. Jak zamierzamy gra? w grupie i nie chcemy si? zanadto wybija? (np. graj?c podstaw? rytmu) ani t?uc slapami szklanek ;), mo?emy nasz? skór? wybra? tak, aby ugina?a si? na ?rodku o jakie? 2-3mm.


Od czego zacz???
W pierwszej kolejno?ci powinni?my sprawdzi?, czy na korpusie, w najwy?szym poziomym rz?dzie splotów, jest jeszcze miejsce na do?o?enie kolejnych splotów, lub je?li ostatni rz?d jest ju? zape?niony, to czy mo?emy zacz?? kolejny. Je?li chodzi o maksymaln? ilo?? poziomych rz?dów na korpusie, to ka?dy b?bniarz ma do tego inne podej?cie. Osobi?cie uwa?am, ?e plecionka nie powinna si?ga? wy?ej ni? do 2/3 kielicha b?bna.

Gdy sploty si?gaj? ju? do tego miejsca, a wielko?? oczek (trójk?tów) jest du?a, najlepszym rozwi?zaniem jest rozpl?tanie ca?ego poziomego rz?du (lub rz?dów) i zaplecenie ich ponownie ni?ej, tak aby oczka splotów by?y jak najmniejsze. Generaln? zasad? jest, ?e im oczka zaplotu mniejsze, tym pionowe linki s? bardziej naci?gni?te.

Trudniejsz? sytuacj? maj? osoby, które maj? ju? zape?niony g?stym zaplotem ca?y kielich b?bna - nie pozostaje wtedy nic innego jak rozpl?ta? wszystkie poziome sploty. Nast?pnie musimy doci?gn?? na nowo pionowe linki oraz wykona? standardowy, poziomy zaplot. Tego rodzaju sytuacja zdarza si? bardzo rzadko i przewa?nie u d?ugo graj?cych b?bniarzy, tak?e pocz?tkuj?cy nie maj? si? czym martwi?.


Naci?gamy!
B?ben podci?gamy tworz?c kolejne sploty, do momentu a? skóra b?dzie odpowiednio wybrana.

Dalej s?ownie i graficznie o naci?ganiu przy pojedynczym naci?gu. Jak zaczac nowy rzad zaplotu, jakies probki dzwiekowe przed i po nastrojeniu, zdjecia.
    

Naci?g standardowy
    
stan wyj?ciowy
stan wyj?ciowy
sposób robienia splotu
sposób robienia splotu
prawid?owa plecionka
prawid?owa plecionka


Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty