djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Podstawy > Warsztaty nr. 2

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 2 - Wydobywamy podstawowe d?wi?ki
01-09-2004 by Zdzisiu; Żródło: Strona Piotra

Jak ju? przerabiali?my na poprzednich warsztatach, dzi?ki charakterystycznej budowie, w kszta?cie zbli?onym do kielicha, mo?na wydoby? z djemby szerokie spektrum d?wi?ków. Przyje?o si?, ?e podstawowymi d?wi?kami s?:
- g??boki, nisko brzmi?cy „bas”,
- ?redniej wysoko?ci „ton” (czasem zwany „otwartym” lub „open”),
- bardzo wysoki, ostry „slap”.
Bas - jest najni?ej brzmi?cym uderzeniem. Wydobywamy go uderzaj?c otwart? d?oni?, ca?? jej powierzchni? (??cznie z palcami) w ?rodkow? cz??? membrany b?bna. D?o?, zaraz po uderzeniu, powinna odbi? si? od skóry, aby nie t?umi? powsta?ego d?wi?ku. Palce d?oni powinny by? z??czone.

Ton – zwany te? „open”, uzyskujemy go przez uderzenie w b?ben przy jego kraw?dzi. D?o? powinna by? wyprostowana a palce z??czone (poza kciukiem, który nale?y odchyli?, aby nie uleg? kontuzji, co bardzo cz?sto zdarza si? u pocz?tkuj?cych). W momencie uderzenia, kraw?d? b?bna powinna znajdowa? si? nieco poni?ej palców, pod „poduszkami”, a palce w momencie uderzenia, powinny dotykac membrany ca?? swoj? powierzchni?.

Slap – jest najwy?ej brzmi?cym (nawet lekko metalicznym) i najg?o?niejszym uderzeniem. Uzyskujemy go uderzaj?c podobnie jak w przypadku „tonu”, przy kraw?dzi b?bna. Ró?nica polega na tym, ?e palce s? roz??czone i razem z d?oni? tworz? jakby lekki ?uk, tak ?e o membran? uderzaj? jako pierwsze opuszki palców (zamiast ca?ych palców, jak jest to w „tonie”), dopiero za opuszkami, dolatuje „reszta” palców. Bardzo cz?stym b??dem u pocz?tkuj?cych jest wyginanie d?oni w ?uk na si??. Wygi?cie powinno powstawa? z cz??ciowego rozluzowania górnych mi??ni d?oni, które przy graniu „tonu” prostuj? j?.
  

Bas
posłuchaj - sprawd? jak brzmi Bas
  

Ton
posłuchaj - sprawd? jak brzmi Ton
  

Slap
posłuchaj - sprawd? jak brzmi Slap
  
Bas
Bas
Ton
Ton
Slap
Slap


DODATKOWE UWAGI:
 • Bardzo trudno jest na pocz?tku wydobywa? czyste „slapy” oraz „tony”. Kluczem, do nauczenia si? ich, jest odpowiednie rozlu?nienie mie?ni, odpowiednie rozwarcie palców i bardzo du?o praktyki :)

 • Pami?tajmy, aby nie spina? mi??ni d?oni, jak i ca?ej r?ki, powinny by? mo?liwie maksymalnie rozlu?nione.

 • Przy prawid?owym ustawieniu d?oni, do wykonywania uderze? nie trzeba przyk?ada? praktycznie si?y, d?onie nie m?cz? si?, nie puchn?, ani nie ulegaj? kontuzji.

 • Podczas wykonywania uderze? przy kraw?dzi, kciuki powinny by? odchylone na bok i do góry, co pozwoli lepiej napi?? wybrane mi??nie d?oni i unikn?? kontuzji.

 • Podczas gry nie wolno mie? na?o?onych na d?onie pier?cionków, obr?czek, zegarków, bransoletek itp. przedmiotów, poniewa? mog? one uszkodzi? skór? b?bna.

Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty