djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia > Warsztaty nr. 15

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 15 - Percussion Studio - Ods?ona Trzecia
09-07-2005 by Dark Wolf

To ju? ostatnia cz??? warsztatów obs?ugi programu Percussion Studio. Omówi? w nich jak zakcentowa? uderzenia, jak doda? nowy instrument do bazy programu oraz jak zapisa? stworzony rytm. Wszystko to w dzisiejszych warsztatach. Zapraszam!Jak zaakcentowa? d?wi?ki i oznaczy? uderzenia r?k?


Przejd?my teraz do akcentowania i zaznaczania d?oni. Je?eli chcesz zaakcentowa? dany d?wi?k, przejed? kursorem nad niego. Strza?ka zamieni?a si? w "v" (20; zrzut 3). Teraz wystarczy tylko klikn?c nad wybranym uderzeniem.

Jest tak?e inny sposób. Kliknij w obszarze taktu (lecz tylko tam gdzie strza?ka nie zmienia si? w co? innego, np. w miesjcu (21.3) ). Zapis zosta? pod?wietlony, a niektóre przyciski u góry uaktywnione (22.3). Przyjrzyj si? temu. Pierwsze "v" (23.3) oznacza pojedy?czy akcent. Krzy?yk z "v" (24.3) oznacza usuni?cie wszystkich akcentów z zaznaczonego taktu. Gdy naci?niesz puste kó?eczko z "v" (25.3) zostan? zaakcentowane wszystkie tony, a gdy wci?niesz czarne kó?eczko z "v" (26.3) wszystkie basy. Na tym polega akcentowanie w programie Percussion Studio.

Nast?pn? przydatn? rzecz? jest zapis uderze? r?k. Podje?d?aj?c kursorem pod "kropk?" w zapisie zamiast strza?ki ujrzymy dwie literki - RL. Klikaj?c prawym przyciskiem myszy pod "kropk?" znajdziemy literk? R (prawa r?ka) (27.3), odpowiednio przy lewym przycisku myszy – L (lewa r?ka) (28.3). Jest to bardzo pomocna funkcja znakowania programu Percussion Studio. Podobnie jak przy akcentach, mo?na "hurtowo" zaznacza? uderzenia r?k. Zaznaczmy ca?y akcent klikaj?c w jego dowolnym obszarze, gdzie kursor nie zmienia si? na co? innego (takt jest pod?wietlony na ?ó?to). U góry, udost?pnione s? nast?puj?ce funkcje: Czy?? zaznaczenia r?k (29.3), zaznaczaj uderzenia systemem "R?ka do R?ki" (30.3), zaznaczaj uderzenia naprzemiennie (31.3).

Tak oto odczytujemy, i zapisujemy rytmy w programie Percussion Studio.


Jak doda? instrument do programu Percussion Studio?


Aby doda? instrument do bazy Percussion Studio, nale?y takowy ?ci?gn??. Mo?na je znale?? na ró?nych stronach. Wi?c gdy ju? b?dzie bo mie?, w zak?adce "Instrument" (32.3) klikamy "New". Teraz musimy dodawa? d?wi?ki do okre?lonych na rysunkach przyciskiem "Load" (33.4). Nast?pnie nadajemy nazw? nowemu instrumentowi (34.4) i "OK" (35.4).


Jak zapisa? stworzony rytm?


Teraz zosta?a ostatnia wa?na rzecz, czyli zapisywanie. W menu „File” (35.3) mamy pozycj? „Save As”. Klikamy na ni?. I oto zapisali?my swój pierwszy rytm. Mo?na go równie? zapisa? jako plik *.wav. W tym celu w menu „File” klikamy na „Export as WAV”. Lecz pami?tajmy, ?e dopóki nie zakupimy pe?nej wersji nie uda nam si? zapisa? naszego rytmu.

Oto jak funkcjonuje program Percussion Studio.
    

Zrzuty

    
Zrzut nr 3
Zrzut nr 3
Zrzut nr 4
Zrzut nr 4


Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty