djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia > Warsztaty nr. 14

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 14 - Percussion Studio - Ods?ona Druga
09-07-2005 by Dark Wolf

Wiemy ju? sk?d ?ci?gn?? Percussion Studio, wiemy ju? jak odtworzy? gotowy rytm. Lecz gdy nie mo?emy ?ci?gn?? rytmu, lub chcemy zachowa? swój w?asny, aby go nie zapomnie? musimy pozna? tajniki tworzenia rytmów w programie Percussion Studio. Poznamy te? ca?y panel i inne przydatne przyciski. Zapraszam!Jak stworzy? rytm? Do czego s?u?? poszczególne przyciski programu?Teraz musimy si? zapozna? z programem. Ma?a uwaga na pocz?tku – numerki przy poszczególnych elementach odpowiadaj? tym na zrzucie nr 3.

Zacznijmy od najprostszej i jednocze?nie najwa?niejszej rzeczy, mianowicie od tworzenia rytmów. Aby stworzy? rytm, naci?nij na symbol bia?ej kartki (1) znajduj?cy si? w lewym górnym rogu. Teraz nale?y wybra? instrument. Po lewej stronie jest tabela, a w niej spis dost?pnych instrumentów. Oczywi?cie swoj? baz? mo?na powi?ksza?, o czym b?dzie mowa w ostatnich warsztatach, lecz wró?my do tematu lekcji. Wybierzmy "Djembe1"(2). Musimy dwa razy nacisn?? jego nazw?. W roboczym oknie pojawi si? nam jedna ?cie?ka, na której obecnie b?dziemy pracowa?. Poni?ej "Djembe1" znajduj? si? ró?ne symbole. G?o?niczek (3) oznacza w??czenie/wy??czenie danej ?cie?ki (pami?tajmy, ?e program Percussion Studio pozwala na tworzenie utworów wielo?cie?kowych), kó?ko (4) umo?liwia granie tylko tej ?cie?ki (aby wybra? wi?cej ni? jedn? przytrzymaj shift i zaznaczaj nast?pne kó?ka), nast?pnie s? suwaki (5); posuwaj?c poszczególnymi zmieniamy charakterystyk? utworu.

Przenie?my si? na zapis samego rytmu. Powy?ej jednego taktu s? trzy liczby. Pierwsza oznacza, który takt z kolei to jest (6). Nast?pne dwie to metrum (7). Klikaj?c dwa razy na zapis metrum mo?emy je dowolnie modyfikowa?. Wa?n? rzecz?, któr? powinno si? wiedzie?, jest ilo?? bmp, wp?ywaj?ca na szybko?? utworu. Poni?ej tabeli z instrumentami znajduj? si? suwaki. Ten najbli?ej roboczego ekranu (8) to w?a?nie reguluj?cy ilo?? bmp.

Sko?czmy z teori? i przejd?my do praktyki. Postarajmy si? stworzy? "Rytm Serca", który na pewno ka?dy "djembefol" zna (znajduje si? w dziale rytmy). Pierwsze, co musimy zrobi? to wnie?? na obszar roboczy ?cie?k? z "Djembe1", czyli dwa razy klikn?c na t? nazw? w tabeli instrumenty. Bmp ustawmy na 156. Zapis s?owny pierwszego taktu "Rytmu Serca wygl?da tak: |B-b-T-Tt|. Jak zamie?ci? uderzenia na ?cie?ce? To proste. Na górnym pasku (9) (tym z ikonami) znajduj? si? "kropki". Kó?ko z "T" oznacza Ton (10), czarne kó?ko z "B" to Bas (11), a kó?ko z krzy?ykiem to Slap (12). ?atwo to zapami?ta?. Na pocz?tku naszego rytmu uderzamy dwa razy bas, wi?c klikamy na przycisk odpowiadaj?cy za bas. Naje?d?amy na nasz zapis. Kursor zamieni? si? w czarne kó?ko. Klikamy na pierwsze miejsce. W zapisie pojawi? si? bas (13). Obok niego, zostawiamy wolne miejsce (t? ma?? szara kropk?) a w nast?pnej zaznaczamy bas. Teraz musimy zamieni? d?wi?k na ton. Klikamy na przycisk z kó?eczkiem i literk? T. Zostawiamy jeden "slot"(14) wolny, zaznaczamy ton, nast?pnie wolny "slot" i dwa tony pod rz?d. Pierwszy takt mamy za sob?. Aby wykona? nast?pny, podje?d?amy kursorem za pierwszy zapis. Pojawi?a si? strza?ka. Wystarczy teraz tylko nacisn?? lewy przycisk myszy. Pojawi? si? nast?pny takt (15). Pojawi?y si? tak?e szare kó?eczka na wzór ostatniego zapisu. Je?eli chcesz je zostawi?, kliknij którego? z nich prawym przyciskiem myszy. Je?eli nie odpowiada ci to, mo?esz je kasowa? prawymi przyciskami myszy.

Analogicznie tworzymy kolejne d?wi?ki, takty i utwory...
    

Zrzuty

    Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty