djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia > Warsztaty nr. 12

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 12 - Wyg?uszanie B?bna
28-05-2005 by Dark Wolf

Wielu z nas, b?bniarzy, mieszka w blokach. Niestety. W bloku nie mo?emy sobie pozwoli? na wi?ksze ha?asy - wszystko s?ycha? przez ?ciany. A s?siad te? cz?owiek, najcz??ciej niewyrozumia?y, musi nam popsu? ("Ja te? chc? odpocz?? !!!")chwile sp?dzane z b?bnem i zdrowo zniech?ci? do wspania?ego hobby. Ale czy musi tak by?? W tych warsztatach przedstawiam na to sposób....sposób na wyciszenie b?bna oczywi?cie. Bo s?siedzi zawsze byli, s? i b?d?.

Zapraszam wi?c do warsztatów, gdzie dowiecie si? jak wyciszy? b?ben, a przy tym s?siadów :)Wyobra?my sobie tak? sytuacj?. Zm?czony b?bniarz po ca?ym dniu pracy/szko?y przychodzi do domu. W swoim pokoju, dodajmy, ?e w pokoju w bloku, zastaje pi?kne djembe. Oczywi?cie nie sposób nie usi??? i nie zacz?? wydobywa? z niego d?wi?ki. Cz?sto, aby odreagowa?, gra jak rdzenny mieszkaniec Afryki, który próboje nawi?za? kontakt z innym plemieniem. Niestety, nawi?zuje tylko niemi?e po??czenie z s?siadem, maj?cym za zadanie utrudnia? mu ?ycie. Chocia? s?dzi, ?e metronom z kaloryfera si? przydaje. Najcz??ciej ko?czy si? na wymianie pogl?dów dotycz?cych gry na instrumentach perkusyjnych...czasem swoimi pogl?dami mo?e si? te? wymieni? z sympatycznymi panami w niebieskich strojach.

Zastanówmy si?...czy musimy sobie tak? sytuacj? wyobra?a?? S?dz? ?e nie. Na pewno ka?dy z nas prze?y? co? takiego. Niektórzy odstawiaj? b?ben na bok, i zdenerwowani zajmuj? si? czym? cichszym. Niektórzy za?arcie graj? dalej, czekaj?c na reakcj? s?siadów. S? te? tacy, którzy si? nie poddaj? i próbuj? co? zrobi?, aby nie zatruwa? ?ycia wspó?mieszka?com. I takim przypadkiem chcia?bym si? zaj??.

Uderzeniem, który najbardziej s?ycha?, to Bas. Mo?emy go bardzo prosto wyeliminowa?, poprzez wlozenie do nó?ki/wydechu kawa?ka szmaty, starego ubrania b?d? g?bki. Je?eli kto? tylko po?owicznie chce st?umi? Bas, polecam wat? perlonow?. Jestem akwaryst?, u?ywam j? jako wk?ad do filtra, mo?na j? dosta? w sklepach akwarystycznych. Jest dobrym i tanim pó?-t?umikiem. Najprosztszym, i chyba najskutecznijeszym sposobem jest po?o?enie b?bna na pod?odze. Chodzi o to, aby nó?ka sta?a na ziemi i do niej przylega?a. B?ben dzi?ki tym wyg?uszeniom nie traci na odbiciu, a Bas nie wydostaje si? z kielicha.

Drugim najwi?kszym wrogiem s?siada jest Slap. Tu ju? b?dzie gorzej. Najprostszy sposób to na?o?enie na membran? roz?o?onej koszulki. Tutaj tak?e uzyskamy po?owiczny efekt, b?dziemy s?ysze? g?uche uderzenia. Dla ca?kowitego st?umienia jakiegokolwiek d?wi?ku polecam u?y? z?o?onej, troszk? grubszej koszulki lub bluzy (dla maksymalnego elefktu - polarowej). Co prawda, odbicie d?oni zmniejszy si?, ale b?dziemy mogli swobodnie uderza? w b?ben.

D?wi?k Tonu zniknie razem z wyeliminowaniem dwóch powy?szych. Podobnie jak przy ?wiczeniach perkusyjnych, zmniejszenie odbicia d?oni pozytywnie wp?ywa na gr?. ?wiczymy mi??nie i wytrwa?o??.Reasumuj?c:
  • Aby wyg?uszy? Basy, nale?y do nó?ki/wydechu w?o?y? szmat?, g?bk? lub troch? waty per?onowej
  • Aby wyg?uszy? Slapy, mo?emy na membranie roz?o?y? np. koszulk?, co b?dzie dawa?o ?redni efekt, lub grubsz? koszulk?, bluz?, polar, dla uzyskania ca?kowitego wyg?uszenia b?bna.

Pami?tajmy, ?e warto przestrzega? paru prostych zasad dotycz?cych dobrego wspó??ycia z s?siadami, mianowicie:
  • Starajmy si? nie gra? po godzinie 18:00 - ludzie te? chc? wypocz??, w inny sposób ni? my, b?bniarze;
  • Starajmy sie nie gra? przed godzin? 10, dajmy si? ludziom porz?dnie wyspa?;
  • Je?eli kto? zwróci nam uwag?, poprosi uprzejmie o cichsze granie - zastosujmy si? do tego;


Mam nadziej?, ?e ten krótki artyku?, kierowany g?ównie do osób pocz?tkuj?cych, mieszkaj?cych w bloku i nie maj?cych pomys?u, jak poradzi? sobie z ha?asem, pomóg? im i dostarczy? cennych informacji.

Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty