djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Galerie zdj?? > Djembe bez podzia?ów

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Djembe bez podzia?ów
02-10-2004 by Zdzisiu; Żródło: City Bum Bum

Nie ma wi?kszego szcz??cia ni? mo?liwo?? dzielenia si? z innymi swoj? mi?o?ci? i pasj?. Djembe, b?ben który leczy cia?o i dusz? ma niezwyk?? moc przemawiania do wszystkich ludzi, niezale?nie od tego kim s?, jak wygl?daj?, jakim pos?uguj? si? j?zykiem. Zetkn??em si? kiedy? z twierdzeniem, ?e dzieci z zespo?em Downa s? ma?ymi genialnymi lud?mi, widz?cymi i czuj?cymi wi?cej ni? inni ?miertelnicy - dlatego te? inna jest ich droga. Przyjmuj?c zaproszenie do udzia?u w niezwyk?ym koncercie w ?ódzkim Domu Kultury "Lutnia" czuli?my jako City Bum Bum, ?e czeka nas wyst?p inny ni? wszystkie, które do tej pory mieli?my okazj? zagra?. Jak mia?o si? okaza?, dla wielu z nas by? on g??bokim duchowym prze?yciem. Trudno uj?? w s?owa wszystko to, co wydarzy?o si? w przeci?gu niespe?na godziny na niewielkiej rozja?nionej scenie. Ale jedno jest pewne – ten wyst?p by? dla graj?cych i dla widowni, a przede wszystkim dla osób niepe?nosprawnych, odnalezieniem domu "tu i teraz", prawdziw? rado?ci? ?ycia - te chwile by?y esencj? muzyki Djembe, esencj? jedno?ci.Na pocz?tku koncertu wszyscy siedzieli i klaskali, po zagraniu Kuku i Yankadi/Makru okaza?o si?, ?e w?ród widzów jest nie?mia?y Djembefola, Marcin - od razu zaprosili?my go na scen?. Potem zabrzmia? Dibon i na scen? wbieg?a Emilka, której porywaj?cy taniec by? powa?nym wyzwaniem dla Djembe solo.Zacz??o si? ?wi?to!Podczas kolejnego rytmu ju? wszystkie dzieci ta?czy?y szcz??liwe na scenie, a my zaszli?my z b?bnami, aby ust?pi? miejsca tancerzom i tancerkom i zbli?y? si? do ich rodziców. Niektórzy z nich nie mogli ukry? ?ez wzruszenia. Podobnych chwil nie prze?ywa si? codziennie, jak i trudno mówi? o tak g??bokich emocjach. Kiedy po koncercie wymieniali?my si? u?ciskami z grup? ta?cz?cych otrzymali?my najpi?kniejszy prezent jaki mo?na sobie wyobrazi?: czyst? i autentyczn? rado?? ludzi, którzy widz? i czuj? wi?cej.Djembe mo?e zaprowadzi? nas do miejsc pi?kniejszych, ni? mo?na to sobie wyobrazi?. Wszystkim graj?cym ?ycz? podobnych prze?y? i tak cudownej publiki!!!

Grali?my w sk?adzie:
Asia ?anicucka - ?piew, shekere
Karolina Karp - kenkeni
Micha? Jesionowski - sangban
Krzysztof Jab?o?ski - dunumba
Sylwia Walczak - djembe akompaniuj?ce
Dawid Koniecki - djembe akompaniuj?ce
Kuba W?asenko - djembe akompaniuj?ce
Bartek Gu?aj - djembe akompaniuj?ce
David Varszegi - djembe akompaniuj?ce
Wojtek P?czek - djembe solo

Pokój i Rytm,
Wojtek @ City Bum Bum