djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Recenzje > Conga Pablomusic

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Conga Pablomusic
28-04-2005 by Piotr

Po recenzji djembe nadszed? czas na bli?sze przyjrzenie si? innym wyrobom z pracowni Pablomusic. Tym razem b?d? to conga…Pablomusic dostarczy? mam do testów zestaw sk?adaj?cy si? z conga 11’x 66cm, tumby 12’x 66cm i kompletu stojaków.

Korpus

Wytoczony jest z jednego kawa?ka klocka jesionowego. Grubo?? ?cianek ok. 2cm. Zabezpieczony jest pokostem, który nie tylko konserwuje drewno, ale te? uwydatnia struktur? s?ojów. Zachowano w tym modelu naturalny kolor drewna bez ?adnych barwie?, co akurat mi osobi?cie najbardziej odpowiada, ale oczywi?cie jest to rzecz gustu niewp?ywaj?ca na jako?? i d?wi?k instrumentu.

 

Skóra

Membrana wykonana jest ze skóry krowiej, odpowiednio garbowanej i obrobionej. Jest do?? gruba (~4mm), co b?dzie wymaga?o w?o?enia wi?cej si?y w jej „rozklepanie”. Ale nie mamy, co si? obawia?, ?e nam p?knie.

 

Naci?g – osprz?t

Wykonany jest ze stalowych ?rub z gwintem pod klucz „13”, zaczepionych na „uszach” obr?czy. Na ?rubach jest du?y zapas gwintu, co daje du?? swobod? przy strojeniu i doborze skór. Mocowane s? do korpusu za pomoc? odlewów mosi??nych i trzech ?rub M5. Obr?cz z drutu stalowego ø8mm z solidnie przyspawanymi „uszami” Conga posiada ich 5 szt. a tumba – 6szt.). Jako?? spawów nie budzi zastrze?e? tak, wi?c nie powinny si? pojawi? jakiekolwiek problemy w czasie eksploatacji. ?ruby i obr?cze s? niklowane. Ca?o?? sprawia pozytywne wra?enie. Co do obr?czy to mamy tak? uwag?, ?e ?rednica dolnej (tej ze skór?) mog?a by? troszk? mniejsza (ok.5mm) a obie zdecydowanie powinny by? ni?ej – ok. 2cm – podniós? by si? wtedy komfort gry.
Stojaki

Wykonane s? z profili stalowych o przekroju kwadratowym 20x20mm po??czonych okr?giem z drutu stalowego ø10mm. Ca?o?? spawana i niklowana. Wysoko?? samych stojaków wynosi 63cm, a po ustawieniu w nich cong – 110cm. B?bny dobrze si? trzymaj? i nie „kr?c?” si? dzi?ki filcowym nak?adkom przyklejonym do profili. W testowanym modelu brakowa?o mi gumowych ko?cówek zabezpieczaj?cych dywany i wyk?adziny przed poci?ciem jak te? przed „w?drowaniem” zestawu po scenie. Dobrze by by?a jaka? mo?liwo?? regulacji wysoko?ci b?bnów, no ale< to z pewno?ci? poci?gn??o by za sob? zwi?kszenie ceny ca?ego zestawu.

 

Brzmienie

Czyli to, co najwa?niejsze. Zacznijmy od basu, który jest mocny, nisko chodz?cy i co wa?ne d?ugo wybrzmiewaj?cy. Wszystko to jest zas?ug? korpusu wykonanego z twardego drewna, jak i jego kszta?tu. Gdyby by? nieco cie?szy dzwi?k na pewno by?by jeszcze lepszy. Tony lub jak to mówi? congisci - d?wi?ki otwarte – s? pe?ne, „okr?g?e” typowe dla cong szczególnie tych z nurtu roots. W testowanym modelu tumba s?ycha? by?o lekkie nieczysto?ci, ale s? one wynikiem „nierozklepania” skór. W miar? gry na pewno ten efekt zniknie. Slapy – s? takie jak w congach powinny by? – krótkie i ostre. Ich jako?? w g?ównej mierze zale?y te? od umiej?tno?ci graj?cego. Dobry muzyk z testowanego zestawu uzyska pe?n? palet? barw.

pos?uchaj - próbka brzmienia - tumba - [0,7Mb]

pos?uchaj - próbka brzmienia - conga - [0,5Mb]

pos?uchaj - próbka brzmienia - [0,16Mb]

pos?uchaj - próbka brzmienia - gra Agnieszka Ko?czeska - [1,8Mb]

 

 

Brzmienie: 5/6
Cena/jako??: 5/6
Cena: 1500,- komplet, (dla czytelników djembe.pl5% rabatu)

 

Podsumowanie

Testowany zestaw zdecydowanie polecam mi?o?nikom nurtu roots. Dla tych, co chc?, aby ich b?ben mia? dusz? i charakter. Wszystkich sympatyków i fanów muzyki granej przez S?om?, Osjana, Atmana, ONZ i innych. Lubi?cych pe?ne i t?uste d?wi?ki. Co do ceny, to nale?y zwróci? uwag?, ?e za 1500,- otrzymujemy zestaw dwóch cong z litego drewna, za co u konkurencji musieliby?my zap?aci? od 3000,- w gór?. O statywach nie wspomn?...

Na koniec chc? serdecznie podzi?kowa? Agnieszce Ko?czeskiej (Orkiestra pod wezwaniem ?w. Miko?aja, Jahiar Group za czas, który dla nas po?wi?ci?a mi?dzy koncertami.