djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Recenzje > B?bny Unique Brands

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
B?bny Unique Brands
25-04-2005 by Zdzisiu

B?bny Unique Ostatnie miesi?ce przynios?y wiele pozytywnych zmian na polskim rynku b?bnów. Instrumentów nagle zrobi?o si? w sklepach du?o wi?cej, a to cieszy nas, konsumentów najbardziej. Postanowili?my zg??bi? przyczyn? tego? bujnego wysypu, jak grzybów po deszczu, b?bnów djembe wyrabianych i sprowadzanych z Ghany (zach. wybrze?e Afryki) przez firm? Unique Brands.

Nawi?zali?my z nimi kontakt i po wymianie kilku listów, przes?ano nam parti? reprezentacyjn? sk?adaj?c? si? pi?ciu ró?nych b?bnów: od ma?ego 9 calowego "male?stwa" przez 12, 13 calowe b?bny do 14 calowego djembe – "kolosa". /Uwaga - Pisz?c o calach mamy na my?li ?rednice obr?czy b?bnów, ?rednica membrany jest o oko?o 2-3cm mniejsza./ Dodatkowo otrzymali?my te? kilka grzechotek z tykwy i trawy, które przez b?bni?cych s? potocznie nazywane "pomagajkami" lub nieco myl?co "przeszkadzajkami". Zagoszcz? one na naszych stronach w innym czasie, przy okazji osobnej recenzji. Wró?my tymczasem do b?bnów. Spragnionych informacji na temat instrumentów Unique Brands, zapraszamy do dalszej lektury.Kilka s?ów od producenta
Poprosili?my Unique Brands o kilka s?ów na temat swoich wyrobów. Oto co nam odpowiedzieli:
"Najnowsze sprowadzane przez nas instrumenty s? wyrabiane w Ghanie w dwóch przej?tych przez nasz? firm? manufakturach. Jedna z nich znajduje si? w Greater Accra Region - kilka kilometrów od stolicy, drugi za? w mie?cie Kumasi - Ashanti Region. Wcze?niej, zanim w nie zainwestowali?my, pierwsze dostawy realizowali?my zamawiaj?c towar u lokalnych wyrobników, lecz nie mieli?my ?adnego wp?ywu na jako?? tych instrumentów. Przej?cie manufaktur pozwoli?o nam na znaczne polepszenie jako?ci sprowadzanych przez nas b?bnów. Korpusy s? teraz odpowiednio suszone a skóry preparowane. Nasi pracownicy to kszta?ceni od dziecka wytwórcy instrumentów."


Pierwsze wra?enia
Producent zadzia?a? bardzo sprawnie, zamówione b?bny otrzymali?my nazajutrz po rozmowie telefonicznej. Przysz?y do nas poczt? kuriersk?, opakowane porz?dnie w solidne kartony oraz foli? z b?belkami. Pierwsze wra?enie pozytywne, b?bny wizualnie wygl?daj? ?adnie, co wida? na zdj?ciach. Przejd?my do szczegó?ów.

Djembe 9 cali
Djembe 9 cali
Djembe 11 cali
Djembe 11 cali
Djembe 12 cali
Djembe 12 cali
Djembe 13 cali
Djembe 13 cali
Djembe 14 cali
Djembe 14 cali

Skóra
Wszystkie b?bny posiadaj? wysokiej jako?ci afryka?sk? skór? kozi?. Jej górna cz??? jest oszlifowana, przez co skóra jest do?? cienka - mniej wi?cej grubo?ci papieru - brystolu. Po bokach pozostawiono mi?y w dotyku pasek sier?ci. Skóra jest dobrze wysuszona i zakonserwowana sol?, co zabezpiecza j? przed zgniciem. W pierwszym dniu b?bny by?y poprawnie naci?gni?te, potem niestety membrany nam oklap?y, co jest ca?kowicie normalnym procesem w przypadku nowych b?bnów.

Jak ju? kiedy? pisali?my, warto tutaj wspomnie? o kwestii naci?gni?cia skóry przed u?ytkowaniem b?bna, zw?aszcza gdy chodzi o zakup instrumentu w sklepie muzycznym. W wi?kszo?ci sklepów, dzi?ki niekompetencji sprzedawców i d?ugim le?akowaniem instrumentów, skóry na b?bnach s? oklapni?te. To normalny objaw, ka?da nowa skóra wymaga na pocz?tku systematycznego podci?gania. Przed wyborem instrumentu nale?y wi?c poprosi? obs?ug? o podci?gni?cie skóry, lub za jej pozwoleniem zrobi? to samemu.

Co do skóry na testowanych b?bnach, to zauwa?yli?my, ?e bardzo lubi dobrze wybrany naci?g. Po naci?gni?ciu jej na "blach?", djembe znacznie zyskuj? na jako?ci d?wi?ków. Dostrzegli?my to w sumie przypadkiem, kiedy do?? mocno (standardowo) wybrane membrany pole?a?y niechc?cy kilka godzin na s?o?cu.


Naci?g
Obr?cze owini?te paskiem materia?u, poza jednym b?bnem (12-tk?), prawie ca?kowicie ukryte pod g?st? sieci? linki. Naci?g wykonany technik? podwójnego wi?zania, co zwi?ksza precyzj? przy strojeniu b?bna. Jego jako?? odbiega nieco od wysokiej jako?ci skóry, a to za spraw? kilku drobnych utrudnie? na jakie trafili?my podczas próby podci?gni?cia b?bnów. Pierwszy k?opot, to za krótki sznurek zapasowy. Poradzili?my sobie z tym dosztukowuj?c link? z w?asnych zapasów. Drugi problem by? dla nas bardziej pracoch?onny. Naci?g b?bnów 13-tki i 14-tki by? ju? maksymalnie zape?niony. Brakowa?o miejsca, aby poprowadzi? kolejny rz?d zaplotu. Rozpl?tali?my wi?c jeden pe?en rz?d i zapletli?my go na nowo, tyle ?e nieco ni?ej, przez co b?bny by?y mocniej wybrane. Mankamenty te, chod? nieco uci??liwe nie maj? jednak wp?ywu na d?wi?k b?bna.


Korpus
Wykonany w pe?ni r?cznie z afryka?skiego "bia?ego" drewna, które ma bardzo dobre w?a?ciwo?ci akustyczne, a przy tym jest lekkie. Porównuj?c spektrum d?wi?ku bia?ego drewna do rodzimych drzewek, to brzmi ono równie szeroko jak nasze drewno twarde (akacja, grusza, jab?o?, klon, wi?z), lecz w wi?kszo?ci przypadków jest od nich l?ejsze. Przy odpowiednim kszta?cie b?bna wykonanego z bia?ego drzewa, jego d?wi?k charakteryzuje si? bardzo szerokim spektrum: od g??bokich basów, przez ?redniej wysoko?ci tony, do super-ostrych slapów.

Wszystkie korpusy s? zakonserwowane specjaln? substancj? zrobion? na bazie wosku, która zabezpiecza je przed przesuszeniem, a co za tym idzie - pop?kaniem. Poza warstw? ochronn?, b?bny s? pobejcowane na ró?ne kolory i wzory. Dodatkowo ca?e korpusy pokryte s? ciekawymi rze?bieniami, przedstawiaj?cymi ró?ne znaki, zwierz?ta i symbole, typowe dla kultury afryka?skiej.

Co do jako?ci wykonania wn?trza b?bna 13-tki mamy pewne zastrze?enia - nie jest ?le, ale przy odrobinie wi?kszej ilo?ci pracy mog?o by by? lepiej. Dok?adniej chodzi nam o to, ?e wewn?trzna powierzchnia ?cianek jest w niektórych miejscach zbyt nierówna i postrz?piona. Warto by?oby popracowa? troch? d?u?ej d?utem albo pilnikiem, a potem dopie?ci? to papierem ?ciernym, tak aby ze ?cianek nie wystawa?y drzazgi i wyboje. Instrument zyska?by na jako?ci wydobywanych d?wi?ków. To samo tyczy si? kraw?dzi, styku korpusu z membran?, w b?bnach 12-tce i 14-tce - mog?aby by? nieco równiejsza i lepiej zaokr?glona. D?wi?ki by?yby czystrze, bez dodatkowego, niepotrzebnego brz?czenia.

13-tka - troch? za ostro...
13-tka - troch? za ostro...
14-tka - troch? nie równo...
14-tka - troch? nie równo...

    

Djembe 9 cali
pos?uchaj - próbka brzmienia (0,9Mb)
film - próbka brzmienia (1,3Mb)
pos?uchaj - przyk?ad rytmu Funky (0,3Mb)
film - przyk?ad rytmu Funky (0,5Mb)

Djembe 11 cali
pos?uchaj - próbka brzmienia (1,0Mb)
film - próbka brzmienia (1,3Mb)
pos?uchaj - przyk?ad rytmu Funky (0,3Mb)
film - przyk?ad rytmu Funky (0,4Mb)

Djembe 12 cali
pos?uchaj - próbka brzmienia (0,6Mb)
film - próbka brzmienia (1,0Mb)
pos?uchaj - przyk?ad rytmu Funky (0,4Mb)
film - przyk?ad rytmu Funky (0,7Mb)

Djembe 13 cali
pos?uchaj - próbka brzmienia (0,5Mb)
film - próbka brzmienia (0,8Mb)
pos?uchaj - przyk?ad rytmu Funky (0,2Mb)
film - przyk?ad rytmu Funky (0,3Mb)

Djembe 14 cali
pos?uchaj - próbka brzmienia (0,6Mb)
film - próbka brzmienia (0,7Mb)
pos?uchaj - przyk?ad rytmu Funky (0,5Mb)
film - przyk?ad rytmu Funky (0,7Mb)


Djembe 9 cali
Djembe 9 cali
.
.
.
.
.
.
Djembe 11 cali
Djembe 11 cali
.
.
.
.
.
.
Djembe 12 cali
Djembe 12 cali
.
.
.
.
.
.
Djembe 13 cali
Djembe 13 cali
.
.
.
.
.
.
Djembe 14 cali
Djembe 14 cali
.
.
.
.
.
.


Djembe 9 cali
B?ben z racji ma?ego rozmiaru nie nadaje si? do prawid?owej gry, d?onie nie mieszcz? si? w ca?o?ci na membranie. Mimo wszystko, jak nie sta? kogo? na nic wi?kszego, to mo?na sobie na nim "popuka?", bo jak na swoj? wielko?? brzmi dobrze, w pe?ni poprawnie. Jednak?e z racji ma?ego rozmiaru zas?uguje na czwarte miejsce.

Brzmienie / Rozmiar: 5
Jako?? / Cena: 3
Cena: 234z?
Membrana: 21cm

Djembe 11 cali
Naszym zdaniem to najbardziej udany ze wszystkich testowanych b?bnów. Jako?? d?wi?ku bardzo wysoka. Jak na 26cm membran? b?ben zaskakuje bardzo g??bokim basem, dobrze u?rednionym tonem i ostrym jak ?yletka slapem. Przyznajemy pierwsze miejsce w naszej klasyfikacji.

Brzmienie / Rozmiar: 6
Jako?? / Cena: 6
Cena: 390z?
Membrana: 26cm

Djembe 12 cali
Gdyby?my mieli go okre?li? jednym s?owem, to nazywa?by si? „?redni”. ?rednia wielko?? po?ród testowanych instrumentów, ?rednia jako?? d?wi?ków, ?rednia cena oraz wynikiem tego - nasza ?rednia ocena. Podobnie jak w 14-tce nie doko?ca poprawnie wyko?czona kraw?d? powoduje delikatne brz?czenie membrany. Po?ród testowanych b?bnów stawiamy go na czwartym miejscu, razem z dziewi?tk?.

Brzmienie / Rozmiar: 3
Jako?? / Cena: 3
Cena: 481z?
Membrana: 30cm

Djembe 13 cali
To po 11-tce kolejny z udanych b?bnów. Poza drobnym mankamentem - nadmiernym obszarpaniem wewn?trz korpusu, jest prawid?owo wykonany. Ma dobre proporcje i szerok? gam? d?wi?ków, chod? bas móg?by nieco d?u?ej wybrzmiewa?. Plasujemy go na drugim miejscu naszej klasyfikacji.

Brzmienie / Rozmiar: 5
Jako?? / Cena: 5
Cena: 546z?
Membrana: 32cm

Djembe 14 cali
Podsumowuj?c najkrócej - djembe robi?ce swoj? wielko?ci? du?e wra?enie. Podczas gry z w grupie przebija si? przez wi?kszo?? instrumentów - nie da si? go nie us?ysze? - membrana 34 cm robi swoje. G?o?no?? to jednak nie wszystko, mamy nieco uwag do jako?ci d?wi?ku. B?ben ma nierówn? kraw?d?, co objawia si? lekkim brz?czeniem membrany. Stawiamy go na trzecim miejscu w naszej klasyfikacji.

Brzmienie / Rozmiar: 4
Jako?? / Cena: 4
Cena: 611z?
Membrana: 34cm


Podsumowanie
Có? mo?na napisa? na temat testowanych b?bnów i firmy Unique Brands? Na pewno bardzo du?o, wi?cej ni? jeste?my w stanie tutaj zmie?ci?. Streszczaj?c wszak?e wszystko czego dowiedzieli?my si? podczas naszych testów i co o tym s?dzimy, firma Unique zrobi?a na naszym rynku bardzo pozytywne zamieszanie. Ceny instrumentów z oryginalnych afryka?skich materia?ów spad?y kolosalnie, a do tego mo?na je teraz spotka? ju? w prawie ka?dym sklepie muzycznym.

B?bny generalnie oceniamy, jak na swoj? cen?, jako dobre. To nasza ?rednia ocena, poniewa? cz??? z nich by?a bardzo dobra, ale zdarzy?y si? te? ?redniej jako?ci egzemplarze, posiadaj?ce kilka drobnych aczkolwiek odczuwalnych wad. Decyduj?c si? na zakup b?bna Unique powinni?my zwraca? uwag? na jako?? wn?trza b?bna i kraw?d? przy membranie, tak aby zakupi? b?ben wolny od wspomnianych wy?ej mankamentów. Poza tym drobnym szczegó?em, b?bny s? warte swojej ceny, tym bardziej, ?e opisanych wad mo?na w wi?kszo?ci przypadków pozby? si? we w?asnym zakresie przy pomocy pilnika i papieru ?ciernego. Przy odrobinie szcz??cia mamy szanse natkn?? si? na b?ben w którym nic nie trzeba poprawia? - tak jak w testowanych 9'tce i 11'tce.

To tyle je?li chodzi o podsumowanie, mamy nadziej?, ?e na jednej recenzji si? nie sko?czy i b?dziemy mieli w przysz?o?ci jeszcze przyjemno?? testowa? kolejne egzemplarze b?bnów Unique. Fajnie by?oby np. aby producent sprowadzi? do Polski nieco tak u nas rzadkich Dun-dunów, Balafonów czy glinianych Udu.


Dzi?kuj? wszystkim, którzy przyczynili si? do powstania niniejszej recenzji. Firmie Unique Brands, za udost?pnienie instrumentów, rodzinie (szczególnie mojej drugiej po?ówce) cierpliwie znosz?cej mój brak czasu dla bliskich, s?siadom za wyrozumia?o??, moim znajomym, bez których opinii nie móg?bym si? oby?: (kolejno?? alfabetyczna) Andrzejowi, Czarnodziejowi, Dark Wolfowi, Dywanowi, Karwilowi, Piotrowi, Sammemu, Zomciowi, oraz malborskim warsztatowiczom, którzy dzielnie wy?ywali si? na b?bnach co si?.

Niech Rytm b?dzie z Wami!
Zdzisiu